پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

رئیس هیات مدیره بانک صادرات تشریح کرد:

مزیت‌های سهام بزرگ‌ترین بانک بورسی کشور

نیوزبانک- رئیس هیات مدیره بانک صادرات ایران در گفتوگو با رسانه ها ضمن بررسی اجمالی شرایط اقتصادی کشور در ماههای اخیر نقش بانکها در اقتصاد و مزیت سهام بانک را مورد بحث قرارداد.

رئیس هیات مدیره بانک صادرات ایران در گفتوگو با رسانه ها ضمن بررسی اجمالی شرایط اقتصادی کشور در ماههای اخیر نقش بانکها در اقتصاد و مزيت سهام بانک را مورد بحث قرارداد.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک، دانيالي در اين مصاحبهتأکید میکند که نه به عنوان عضوی از بانک صادرات بلکه به عنوان يك کارشناس بانکی و اقتصادی، سرمایه گذاری در سهام بانک صادرات به عنوان بزرگترین بانک خصوصی کشور را یک سرمایهگذاری جذاب و مطمئن میداند.

نماگرهاي اقتصاد

دانیالي در مورد شرایط اقتصادی کشور میگوید: در اقتصاد نماگرهایی وجود دارد که نشان دهنده سمت و سوی اقتصادی است و در چارچوب اقتصاد کلان مورد بررسی قرار میگیرد. وي یکی از این شاخصها را رشد اقتصادی ذکر میکند. به گفته وی از نیمه دوم سال گذشته با روی کار آمدن دولت جدید حرکت منفی اين شاخص مهم اقتصادی متوقف شده و نشانههای رشد مثبت در آن آشکار شده است. وی همچنین از تورم به عنوان شاخص دیگر اقتصادی یاد میکند که در همین دوره تاکنون كاهش آن طبق آمارهای رسمی مشهود بوده است. رئیس هیات مدیره بانک صادرات سومین شاخص مهم اقتصاد کلان را ضريب اشتغال یا نرخ بیکاری ذکر میکند که شواهد امر از بهبود آن حکایت دارند. به گفته وی دولت یازدهم بهبود فضای کسب و کار را در دستور کار قرار داده و بر روی آن متمرکز شده است تا با بهبود آن به مقابله با پیامدهای رشد منفی اقتصاد، افزایش نرخ تورم و نرخ بیکاری که در چند سال گذشته اتفاق افتاده برود. دانیالي به مسائل و مشکلات اقتصادی کشور اشاره میکند و میگوید: در حال حاضر حجم نقدینگی به بیش از ٥٠٠ هزار ميليارد تومان رسیده و این نقدینگی مترصد حضور در بازارهايی است که با توجه به نرخ تورم از بازدهی بالاتری برخوردار باشد. وی با اشاره به تجربه تلخ صاحبان نقدینگی سرگردان در بازارهای مسکن، ارز و طلا در یک سال اخیر معتقد است سرمایهگذاری در بانكها اعم از سپردهگذاری و خرید سهام آنها در بورس از ضریب اطمینان بیشتری برخوردار است.

نقش بانکها در اقتصاد

به گفته رئیس هیات مدیره بانک صادرات بخش معناداري از بازار سرمایه کشور را بانکها و شرکتهای وابسته به آنها تشکیل میدهند. همچنین بخشهای مهم دیگری همچون صنعت فولاد و غيره به طور غیرمستقیم تحت تأثیر تأمین مالی بانکها قرار دارند بهطوریکه میتوان گفت اقتصاد کشور ما بانک محور است و چنانچه اقتصاد کشور با سیاستهای اقتصادی صحیح و نتایج مثبت توافق هستهای بار دیگر رونق اقتصادی را تجربه کند سهام بانکها از جذابیت بیشتری برخوردار خواهند شد. وی همچنین به عزم دولت و بانكهاي خصوصی برای افزایش سرمایه بانکها اشاره میکند و میافزاید: افزایش سرمایه بانکها قدرت وامدهي آنها را افزایش خواهد داد و اين افزایش وامدهی، سوددهی بانکها را تحت تأثیر قرار میدهد. دانیالي کاهش نرخ سود سپردهها را به معنای کاهش هزینه پول برای بانکها میداند و میافزاید: کاهش هزینه پول نیز به معنای افزایش بازدهی سرمایه در بانکهاست. وی در مجموع با توجه به شرایط اقتصادی کشور، سرمایهگذاری در سهام بانکها را یک سرمایهگذاری مطمئن و جذاب ارزیابی میکند اما معتقد است این جذابیت در بانکهای مختلف متفاوت میباشد.

مزیتهای بانک صادرات

به گفته رئیس هیات مدیره بانک صادرات این بانک به دلایل گوناگون مزیتهایی دارد كه سرمایهگذاری در سهام آن را از جذابیت بیشتری برخوردار میکند. وي میگوید: افق توافق هستهای ایران با کشورهاي ١+٥ تا حدود زیادی امیدوارکننده است و این امر نشان میدهد که فضای بینالمللی در آینده نزدیک به نفع ایران تلطیف خواهد شد و یا حداقل سختتر نخواهد بود. در چنین شرایطی بانک صادرات ایران با توجه به اینکه بزرگترین شبکه بینالمللی را در بین بانکهای کشور دارد از مزیت قابل توجهی برخوردار خواهد شد. وی یادآور میشود که بانک صادرات ایران به عنوان بزرگترین بانک خصوصی کشور در حال حاضر ٢١ شعبه خارجی و ٤ بانک مستقل در کشورهای مختلف دارد که گستردگی اين شعب از اروپا تا کشورهاي CIS از کشورهای آسیایی تا خلیجفارس را در بر میگیرد. به گفته وی در سالهای اخیر و قبل از تحریمها چند شعبه خارجی بانک صادرات در کشورهای خلیج فارس با بانکهای بزرگ دنیا مثل HSBC رقابت کردند و از آنها جلو زدهاند. وی تأکید میکند که این یک ادعا نیست و میتوان نتایج این رقابتها را در آمارهای منطقهای و بینالمللی مشاهده کرد. دانیالي همچنین به درآمدهای ناشی از فعالیتهای بینالمللی بانک صادرات در سالهای قبل از تحریم اشاره میکند و میگوید: درآمد ناشی از این فعالیتها در دورههایی شانه به شانه درآمدهای شعب داخلی بانک صادرات حرکت میکردهاند.

رئیس هیات مدیره بانک صادرات خاطرنشان میکند که در چنین شرایطی چنانچه فضای بینالمللی مساعد شود بانک صادرات ایران فرصت مناسبی برای کسب درآمدهای ارزی خواهد داشت. وی تأکید میکند که چنانچه بانکهای دیگر داخلی نیز بخواهند فعالیتهای بینالمللی خود را افزایش دهند با مشکل تأسیس شعبه در کشورهای خارجی مواجه خواهند بود زیرا روند تأسیس شعبه در کشورهای خارجی روندي سخت و طولانی دارد در حالی که بانک صادرات از این نظر بینیاز است. به گفته وی در بانک صادرات هم نیروی آموزش دیده، هم شعبههای خارجی و هم تجربه فعالیتهای بینالمللی موجود است. وي سابقه فعالیت اولين شعبه بانک صادرات در کشورهای خارجی را حدود ٤٥ سال ذکر میکند و میگوید: بانک صادرات در صحنه بانکداری بینالمللی یک «برند» شناخته شده است.

اصلاح ساختارها

دانیالي مزیت دوم بانک صادرات را تکیه این بانک بر درآمدهای عملیاتی میداند که در یک سال اخیر در هیات مدیره بانک بر آن تاكيد فراوان شده و تلاش گردیده تا درآمدهای عملیاتی نه تنها هزینههای عملیاتی را پوشش دهد بلکه سود مضاعفی را هم ايجاد نماید. وی تأکید میکند که هیات مدیره بانک صادرات افزایش درآمد بانک را به درآمدهای حاصل از تسهیلات منحصر نکرده بلکه با چابک سازی و سادهسازی فرایندها و افزایش کارآیی و بهرهوری، آموزش پرسنل و بهبود دیگر شاخصها دنبال میکند تا هزینهها را مدیریت کند و درآمدها را افزایش دهد. افزایش سود مؤثر تسهیلات به میزان ٣ درصد مؤید صحت این ادعا میباشد. رئیس هيات مدیره بانک صادرات سومین مزیت این بانک را بهینهسازی داراییها عنوان میکند. به گفته وی بانک صادرات به دنبال آن است تا داراییهای ثابت خود را به حداقل برساند تا بتواند داراییهای مولد را افزایش دهد. وی میگوید: بانک صادرات به دنبال بانکداری محض است نه بنگاه داری هر چند در سالهای گذشته به دلایل مختلف بنگاه داری هم به مسئوليت این بانك افزوده شد که بخشی از آن واگذاری شرکتهایي بابت رد دیون دولت به بانک بود و چارهای جز اداره این بنگاهها در کوتاهمدت نبود و نیست. دانیالي میگوید: در حال حاضر برای نخستین بار توانستيم طلب خود از دولت را به مبلغ ٣ هزار ميليارد ريال كه از سال ٨٣ انباشته شده بود به صورت نقدی وصول کنیم. همچنین نیروگاه منتظر

قائم را بنا بر وعدهاي که به سهامداران بانک داده بودیم به فروش رسانديم. وي قیمت اين نیروگاه را در زمان واگذاری ١٢٠٠ ميليارد تومان و فروش آن را ١٧٠٠ ميليارد تومان اعلام کرد و گفت: به این ترتیب حدود ٥٠٠ ميليارد تومان از محل فروش این نیروگاه سود نصيب بانک صادرات شده است که در واقع این مبلغ به ثروت سهامداران بانک افزوده شده است. رئیس هيات مدیره بانک صادرات ٦/٢ برابر شدن سرمايه بانک صادرات را هم از دیگر جذابیتهای سهام این بانك ذکر کرد و افزود: این میزان افزایش سرمایه هم بهمعنای ٦/٢ برابر شدن ثروت سهامداران بانک میباشد. در سال مالی ٩٢ خوشبختانه نه تنها EPS وعده داده شده به طور کامل تحقق پیدا کرد بلکه تعديل مثبت نيز داشتهايم.

کاهش ریسک اعتباری

دانيالي به اتفاق دیگری در ساختار مالی بانک صادرات هم اشاره کرد و افزود: ريسك اعتباري یک شاخص بانکداری بینالمللی است که مورد تأیید نهادهای نظارتی بانک مرکزی هم میباشد. این شاخص نشان دهنده آن است که تا چه میزان وامهای پرداختی یک بانک قابل دریافت است. وي درصد اين شاخص در صنعت بانکداری کشور را در سال گذشته بیش از ١٥درصد اعلام کرد و افزود: شاخص ريسك اعتباری در بانک صادرات از ٦/١٢ درصد در سال ٩١ به ١١ درصد در پایان سال ٩٢ رسیده و خود گویای روند رو به بهبود اين شاخص مهم در بانک صادرات است. وي رقم مطالبات معوق بانکها را طبق آمار اعلامشده ٨٢ هزار ميليارد تومان ذکر کرد و گفت: در حالی که گفته میشود این رقم در بانکها در حال افزایش است در بانک صادرات هم درصد و هم حجم مطالبات معوق در حال کاهش میباشد. وی همچنین از سرمایهگذاری بانک صادرات در دو واحد تولید متانول خبر داد که سرجمع آن ٧٠٠ ميليون يورو است و برای یکی از این واحدها گشایش اعتبار شده و برای واحد دیگر هم گشایش اعتبار در جریان است. وی بخشی از سرمایه گذاری ارزی در این واحدها از محل فاینانس کشور چین و بخش دیگر را از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی ذکر كرد و افزود: سود حاصل از این سرمایهگذاریها در پتروشیمی های كه از سودآورترين بخشهايپتروشیمی است نصیب صاحبان سهام بانک خواهد شد. رئیس هیات مدیره بانک صادرات وفاق و همدلی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک را از دیگر مزیتهای اين بانک برشمرد و گفت: هماهنگی و همدلی اعضای هیات مدیره بانک صادرات مثالزدنی است و این امر در انسجام بانک و تصمیمات مدیریتی نقشي بي بديل دارد. وی همچنین پتانسیل نیروی انسانی بانک صادرات را که شامل بيش از ٣٢ هزار نفر مي شود بینظیر توصیف کرد و افزود: تا یک ماه دیگر اتفاق بزرگی در سرمایهگذاری بانک رخ خواهد داد که در موقع مناسب اطلاعرسانی خواهد شد. وی اظهار امیدواری کرد مجموعه این تلاشها ضمن اینکه سود مناسبی را نصیب سهامداران میکند به تحقق اهداف اجتماعي بانک صادرات ایران هم به عنوان یک سازمان بزرگ کمک کند و دیگر ذينفعان بانك اعم از دولت، سپرده گذاران و كاركنان را هم شامل شود.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/٠۲/۲۱ ٠٨:۲۱:٣٣

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!