پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

همایش افتتاحیه برنامه‌های تعالی سال 1393 بانک پاسارگاد برگزار شد

نیوزبانک-همایش افتتاحیه برنامه های تعالی سال 1393 بانک پاسارگاد، با حضور مدیران بانک، کارشناسان، مدیران سازمان مدیریت صنعتی و جایزه تعالی سازمانی، ارزیابان این جایزه و جمعی از سرمایه های انسانی بانکپاسارگاد در تاریخ 27 فروردین سال 1393 و در محل مرکز همایشهای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

همایش افتتاحیه برنامه های تعالی سال 1393 بانک پاسارگاد، با حضور مدیران بانک، کارشناسان، مدیران سازمان مدیریت صنعتی و جایزه تعالی سازمانی، ارزیابان این جایزه و جمعی از سرمایه های انسانی بانکپاسارگاد در تاریخ 27 فروردین سال 1393 و در محل مرکز همایشهای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک،در این مراسم برنامه ها، استراتژیها، عملکرد و نقشه راه سرآمدی بانک پاسارگاد بهطور کامل تبیین و تعریف شد. همچنین تعدادی از مدیران جایزه، سازمان مدیریت صنعتی و بانک پاسارگاد در خصوص اهمیت پیادهسازی مدل تعالی سازمانی در سازمانها به سخنرانی پرداختند.

پیش از این بانکپاسارگاد در اولین حضور خود در جایزه تعالی سازمانی موفق به دریافت تقدیرنامه 4 ستاره تعالی سازمانی و برای دو سال متوالی پس از آن موفق به دریافت تندیس بلورین تعالی سازمانی شد.

چکیدهای از سخنرانیهای انجام شده در این مراسم را میخوانیم:

مهندس اشرف سمنانی

بانکپاسارگاد، یک بانک متعالی است

مهندس اشرف سمنانی عضو کمیته داوری و کمیته علمی جایزه ملی تعالی سازمانی در این همایش ضمن ارایه توضیحاتی در خصوص نقش نظام تعالی در موفقیت سازمانها گفت: طبق بررسیهای موسسه مطالعات و بهرهوری، نظامهای تعالی بهترین نظام برای ارزیابی سازمانها است و موجب ایجاد رقابتپذیری در آنها میشود. این نظامها، عمدتا 3 نظام بودند که از بین آنها با بررسی دقیقتر، مدل EFQMبهتر از همه شناخته شده و انطباق بیشتری نیز با جامعه ایران داشت. در حقیقت این مدل یک مدل تئوریک نیست. بلکه مدلی نتیجهگراست.

وی در تأیید اهمیت این مدل ادامه داد: در اولین سال برگزاری جایزه تعالی سازمانی یعنی سال 1382، هیچ سازمانی نتوانست حتی تقدیرنامه اخذ کند. چراکه حائز معیارهای لازم ذکر شده در مدل نبودند. این اتفاق مقدمهای برای یک حرکت بزرگتر و ریشهایتر شده و از آن به بعد اندیشه تعالی در حد بسیار وسیعی در کشور شکل گرفت. تلاش برای شناخت سازمانها از خود، رواج یافت. چراکه وقتی سازمان خود و نقاط قابل بهبود را شناسایی کند، میتواند در جهت رفع آنها برنامهریزی کند. از آن پس مشخص شد که سودهای اتفاقی، نمیتوانند پایدار باشد. همچنین نمیتوان با چند شاخص یک سازمان را ارزیابی کرد. یک سازمان باید موفق و پایدار باشد.

مهندس اشرف سمنانی در خصوص بانکپاسارگاد و موفقیتهای این بانک در مسیر تعالی و سرآمدی تصریح کرد: خانواده بزرگ بانکپاسارگاد، با رهبری دوراندیشانه، الهامبخش، نوآور، سالم و با استراتژی بسیار دقیقی پایهریزی شدهاست. فرهنگی که در بانکپاسارگاد شکل گرفته، بسیار غرورانگیز است.

شعارها، باورها، عبارتها و واژههایی مانند "مشتری ذات بانک است"، "آنچه توانستهایم لطف خدا بودهاست"، "همکاران"به جای کارکنان، "بانک سبز"، "بانک هزاره سوم"، توجه به سرمایههای انسانی، پذیرش مسئولیتهای وسیع اجتماعی که کمتر در سازمانی دیدهمیشود و ... خود گویای موفقیت و جایگاهیاست که بانکپاسارگاد پیدا کردهاست. همه اینها شعارهایی استراتژیک هستند که وقتی از بیرون به سازمان نگاه میکنیم گویای این است که چه عمقی در سازمان وجود دارد. در حقیقت تصویری که جامعه از بانکپاسارگاد دارد از این عبارتها و باورها شکل میگیرد. بهعنوان مثال بحثهای زیستمحیطی با عبارت بانک سبز خود را نشان میدهد. بانک هزاره سوم آیندهنگری را نشان میدهد و ...

وی در ادامه در خصوص توجه بانک پاسارگاد به بحث مسئولیتهای اجتماعی تصریح کرد: فکر نمیکنم هیچ سازمانی مانند بانکپاسارگاد در بحث مسئولیتهای اجتماعی، به این اندازه فعال باشد. این بانک در کلیه زمینههای مسئولیتهای اجتماعی مانند هنری، علمی، ورزشی، فرهنگی و ... فعالیتهای ارزشمندی را انجام دادهاست. این ویژگیها را در کمتر سازمانی مشاهده میکنیم به همیندلیل بانکپاسارگاد توانست در سال گذشته به بازه بالای تندیس بلورین برسد.

مهندس اشرف سمنانی در خصوص موفقیت شرکت میدکو در بحث تعالی تأکید کرد: شرکت میدکو نیز در بحث تعالی سازمانی به موفقیتهای بسیاری دست یافتهاست. این شرکت از ابتدا با مدل تعالی سازمانی آغاز بهکار کرد و توانست در زمان کوتاه ضمن این که به تعالی نزدیکتر میشود، نقشی موثر در توسعه صنعتی و مالی کشور داشتهباشد. این نشاندهنده این است که سازمانهایی که با معیارهای تعالی هماهنگ شدهاند، میتوانند در هر مقطع و سطحی، خود را ارتقا دهند.

وی در پایان ضمن تأکید دوباره بر موفقیتهای بانکپاسارگاد خاطرنشان کرد: امروزه با توجه به موفقیتهای کسبشده، نگاهها متوجه بانکپاسارگاد است. انتظار این است که این بانک متعالی به عنوان مدل، نقش هدایتی، آموزشی و مربیگری را برای انتقال تجربیات خود داشتهباشد. من امیدوار هستم که با رهبری مدبرانه، تلاش و صمیمیتی که در مجموعه بانک پاسارگاد وجود دارد، موفق شود سطح تعالی را هم در نظام تعالی ارتقاء دهد. نکتهای که دکتر قاسمی به آن اشاره کردند که برخی از شرکتها به سطحی از این جایزه رسیدهاند ولی ما قصد داریم این سطح را نیز ارتقاء دهیم. ایشان خود از ارکان این جایزه هستند ولی برای همکاران در فرایند جایزه نیز همواره مشوق بودند و خود جایزه را هم به سمت تعالی هدایت میکنند.

دکتر کمالیزاده

بانکپاسارگاد در بخشهای مشتریمداری، رهبری و مشارکتها بانک برتر است

دکتر کمالیزاده ارزیاب ارشد جایزه ملی تعالی سازمانی و ارزیاب ارشد بانکپاسارگاد در سال 1392 نیز در این مراسم ضمن تأکید بر اهمیت پذیرش تغییرات در سازمانها گفت: یکی از نکات مهم بحث تغییرپذیری است. یعنی سازمانهایی که میخواهند مدل تعالی را در سازمان خود اجرا کنند، پیش فرض این است که تغییر را پذیرفتهاند. بزرگترین، قویترین و باهوشترین سازمانها نیستند که میتوانند موفق باشند و ادامه حیات دهند. سازمانهایی امکان ادامه حیات دارند که بتوانند در مقابل تغییرات محیطی پاسخگو بوده و خود را سازگار کنند.

دکتر کمالیزاده در تأیید قابلیتهای بانکپاسارگاد ادامه داد: بانکپاسارگاد سه ویژگی اصلی در ارزیابیها داشت. یکی از نقاط بسیار مثبت، فرهنگ مشتریمداری در بانکپاسارگاد است. این اتفاق را حتی به محک مشتریان گذاشتهایم و حتی رقبای شما به این نکته اذعان داشتهاند که در این بخش بانک برتر هستید. در حوزه دوم بحث رهبری است. یکی از مهمترین نکات یافتههای ما این بود که اعتقاد به اجزای مختلف رهبری سازمان مشخص بود و یکی از افتخارات بانکپاسارگاد است. آخرین نکته بحث مشارکتها است. با توجه به مجموعه اطلاعات شبکه مشارکتهایی که بانکپاسارگاد ایجاد کردهاست یکی از کلیدهای موفقیت این بانک است.

وی در پایان تأکید کرد: نکته آخر این است که ما باید مدل تعالی را مطالعه کنیم و حرفهای ان را درک کنیم و بعد ببینیم ما چگونه میتوانیم آن را پیاده کنیم. مدل تعالی مجموعهای از تجربههای سازمانها است و اگر بخواهیم آن را تغییر دهیم، مجموعهای از این تجربهها را از دست دادهایم.

دکتر نجمی:

بانکپاسارگاد استانداردهای بانکداری را ارتقاء دادهاست

دکتر نجمی قائممقام دبیر جایزه ملی تعالی سازمانی در مراسم افتتاحیه برنامههای تعالی سازمانی بانک پاسارگاد ضمن اشاه به بخشهایی از کتاب آقایDay و خانمMorman گفت: سازمانها میتوانند به آنچه که بدان دست پیدا میکنند، افتخار کنند اما نباید مغرور شوند. چراکه هیچدلیلی وجود ندارد که آنچه را بدست آوردهاند، تداوم داشتهباشد.

وی ادامه داد: مدلهای تعالی سازمانی حاصل تجربیات موفق هستند. این ما هستیم که باید از آنها استفاده کنیم نه آنکه آنها خودشان را با ما تطبیق دهند. شرکتهای دارای این تجربیات موفق دائما به محیط پیرامون خود توجه دارند.

بینش و نگرش بسیار خوبی نسبت به بازار دارند و بهطور دائم در درون سازمان، به قابلیتهای خود برای دستیابی، نگهداری و سودآوری برای مشتریان با ایجاد ارزش توجه دارند.

وی در خصوص توانمندی بانک پاسارگاد در ایجاد تغییرات خاطرنشان کرد: به جرأت میگویم که بانکپاسارگاد بسیاری از استانداردهای بانکداری را در کشور ما ارتقاء داد. این بانک به عنوان یکی از بانکهای پیشرو در کشور، بسیار تأثیرگزار است و بهراحتی میتوان تفاوتهای رفتاری در آن را حس کرد. زمانی وقتی به بانک مراجعه می کردیم سردرگم میشدیم اما امروزه بانکهای نوینی مانند بانکپاسارگاد این استاندارد را تغییر دادهاند.

دکتر نجمی در پایان افزود: مطمئن هستم که روزی بانکپاسارگاد در بین 500 شرکت برتر قرار خواهد گرفت. هر کدام از کشورهایی که در سطح بینالمللی مطرح هستند همیشه یک یا چند شرکت برتر در سطح دنیا دارند. امیدوار هستم ما هم بانک پاسارگاد را روزی در بین شرکتهایی ببینیم که در سطح بینالمللی هم به آن افتخار کنیم.

مهندس همایونفر

انتشار گزارش مسئولیتهای اجتماعی بانکپاسارگاد، قابل تقدیر است

مهندس همایونفر عضو کمیته داوری، کمیته راهبری و کمیته علمی جایزه ملی تعالی سازمانی ضمن تقدیر از انتشار گزارش مسئولیتهای اجتماعی برای اولین بار توسط بانکپاسارگاد گفت: بانکپاسارگاد به عنوان یک بانک پیشرو و پیشتاز در بین بانکهای ایرانی شناختهشدهاست که نوآوریهای بسیاری را در عرصههای مختلف از آن شاهد هستیم. انتظار میرفت این بانک در حوزه مسئولیتهای اجتماعی نیز که فعالیتهای بسیاری نیز در آن انجام دادهاست، در چارچوب تعریفشده و منسجمی جلو رفته و گزارشهای ویژهای را در این خصوص به جامعه مدیریتی کشور ارایه کند که این کار بسیار مهم با تصمیم جدی که آقای دکتر قاسمی گرفتند، محقق شد و ما شاید انتشار اولین گزارش مسئولیتهای اجتماعی توسط بانک پاسارگاد بودیم.

وی ضمن تبریک به بانکپاسارگاد بهخاطر موفقیتهای کسبشده ادامه داد: 4 ابزار یا رویکرد مهم که در استقرار استراتژیهای مسئولیتپذیری اجتماعی میتوانند به ما کمک کند عبارتند از تعهد و مشارکت ذینفعان، همکاری با صنعت، ارزیابی عملکرد و ارتباطات شفاف.

مهندس همایونفر در پایان تأکید کرد: حرکت در مسیر پایداری سازمانی حرکتی نیست که مقصد تعریفشدهای داشتهباشد. این حرکت شبیه حرکت در دریاهای ناشناخته است. حرکت در این دریای ناشناخته باید با برنامهریزی و تجهیزات لازم انجام شود.

دکتر علی کرمانشاه

فرهنگ سازمانی بانکپاسارگاد جای تقدیر دارد

دکتر کرمانشاه رییس سازمان مدیریت صنعتی و دبیر جایزه ملی تعالیسازمانی ضمن تبریک به بانکپاسارگاد بهخاطر رهبری عالی، سرمایهانسانی کارآمد و موفقیتهای کسب شده گفت: واژه رهبری یکی از مولفههای تعالی سازمانی است که در این چند سال که بانکپاسارگاد شکل گرفتهاست همه همکاران مفهوم رهبری و Leadership را درک کردهاند. یکی از ویژگیهاییی که بانک پاسارگاد میتواند نقش ملی خود را ایفا کند همین رهبری است. ما نیاز داریم در بنگاهها مفهوم رهبری را توسعه دهیم.

وی خاطرنشان کرد: اولین گزارش حرفهایCSR متعلق به بانک پاسارگاد است. بانکپاسارگاد از اوین سازمانهایی است که در این بحث پیشتاز است. این الهام بخشی و پیشتازی بانک پاسارگاد بسیار کمک میکند که بهتر بتوانیم در سطح وسیع بخصوص شرکتهای برتر که هرسال با آنها کار داریم، این مفهوم را توسعه بدهیم.

دکتر کرمانشاه ادامه داد: مفهوم مسئولیتهای اجتماعی در تمام ابعاد استراتژی سازمانها وجود دارد و مأموریتهای آنها دیگر تنها سودآور نیست بلکه در یک سر طیف رسالتهای اجتماعی قرار دارد. به نظر می رسد بانک پاسارگاد در حال برقراری یک تعامل و توازنی بین سودآوری و مسئولیت های اجتماعی است.

وی ادامه داد: سازمانها یک بستر بیرونی که صنعت است دارند، یکبستر ملی دارند که باید از آن بسترهاشروع کرده، الهام گرفت و تبعیت کرد. قطعا بانکپاسارگاد یکی از سازمانهایی است که سازگاری بیشتری را با صنعت دارد. اگر صنعت مسئولانهتر باشد بنگاه خود را راحتتر با صنعت متعالی منطبق می کند. اما اگر صنعت متعالی نباشد، اگر اقتصاد حاکم بر صنعت در مقایسه با یک بنگاه درجه تعهد و تعالی را نداشتهباشد، در اینجا بنگاهها مسئول هستند که انتخاب داشته باشند. در واقع بنگاهها خودشان قاعده بازی را عوض میکنند. از بانک پاسارگاد بیش از سایر بنگاهها انتظار میرود در انتخاب leadershipداشتهباشد. منتظر نباشد که فضای کسب و کار خوب شود تا وضع بانک خوب شود. بنابراین بنگاه باید صنعت خود را هم مسئول کند.

دکتر کرمانشاه افزود: زمینه دیگر نیز بستر داخل سازمان است. بسترهای ساختاری و فرهنگی که به نظر میرسد از ویژگیهای بانک بهرهمندی از یک بستر فرهنگی، با انگیزه و با نشاط در درون سازمان است. فرهنگ سازمانی مناسب بانکپاسارگاد جای شکر و الهام بخشی دارد و این بستر بیشتر ظرفیت را برای سازمان فراهم میکند که قویتر و سریعتر حرکت کند. اما باز هم سوال اینجاست که فرهنگ سازمانی بانک چقدر مسئولانه است؟ باید سازمان مسئول و در عین حال مسئول باشیم که در بانکپاسارگاد این ظرفیت نیز وجود دارد.

دکتر مجید قاسمی

شرط تعالی، هوشیاری در مورد تغییرات، پیشبینی و مدیریت آنهاست

دکتر قاسمی مدیرعامل بانکپاسارگاد در این مراسم ضمن تأکید بر اهمیت تعالی و تغییر در بانک گفت: در بطن تعالی سازمانی امکان ندارد بتوانیم از بحث تغییر عبور کنیم. خداوند میفرماید: خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمیدهد مگر این که انسانها خودشان بخواهند تغییر کنند. یادمان باشد در محضر الهی بر خاک افتادن برخاستن است. وقتی که با نام خدا و از دل شروع کرده و احساس میکنیم که سر بر آستان او گذاردهایم آنجا تعالی پیدا کردن و عروج یافتن است.ما جز عروج و تغییر خودمون نمیتوانیم تعالی سازمان را تضمین کنیم. دلهای متوازنی که در مقابل خداوند اینگونه اشک میریزد دلهایی است که بندگان خدا را دوست دارد.

وی ادامه داد: بانک یک سازمان خدماتی و در ارتباط با مردم است. یک همکار پاسارگادی نمیتواند پاسارگادی باقی بماند مگر اینکه دلش عمیقتر در عشق به مردم تغییر کند. این تغییر عمیق در دلهای شما و عمق پیدا کردن عشق شما به هموطنان عزیز، بزرگترین تضمینکننده هر تغییری است. از همان لحظهای که یک کار نویی را انجام میدهید باید به فکر کار نویی دیگری باشید که جایگزین آن شود. این معنای تغییر است.

مدیرعامل بانک پاسارگاد تصریح کرد: امروزه 3 نوع مدیریت د اریم. مدیریتی که تغییرات برای او اتفاق میافتند، دیگری مدیریتی که تغییرات را پیشبینی میکند و در آخر مدیریتی که تغییرات را ایجاد میکند. ما باید در بحث رهبری بنگاههای خدماتی، نقش رهبری را داشته و پیشرو باشیم. بانکپاسارگاد نه به اغراق بلکه در عمل همیشه در رابطه با افتخارات و ابداعات پیشرو بودهاست. ما در سال گذشته هر3 روز، یک فکر و محصول نو داشتیم.

وی ضمن اشاره به اشعاری زیبا در خصوص تغییر و ... افزود: یکی از بزرگترین نگرانیهایی که ما در شروع کار داشتیم این بود که به عنوان نسل قدیم مدیریت بانکداری و پایهگذاران بانک، نکند در باورهای خود آنچنان فرو رویم که نتوانیم نوآوری و تحول را باور و درک کنیم. امروز فکر نوآوری و خلاقیت در بانک نهادینه شده است. خوشبختانه تلفیق همکاران خبره و فرهیختگان ما و فرزندان جوان و عاشق ما توانسته این نوآوری را زنده نگه دارد.

وی افزود: پس از بحث تغییر، بحث سرعت و چابکی مطرح است. یک شکارچی اگر به موقع تیراندازی نکند، شکار را از دست دادهاست. در حقیقت زمان و فرصتی که برای درک تغییر و مدیریت تغییر بسیار مهم است.

وی با اشاره به تواناییهای انسان و قدرت خداوند در خلق آنها ادامه داد: ما باید در مقابل عمری که گرفتهایم پاسخگوی خداوند باشیم. باید در مقابل استعدادها و توانمندیهای خود پاسخگو باشیم. مغز انسان میتواند تمام علوم دنیا را در خود جای دهخد با 5/1 ظرفیت خود. ما باید پاسخ خداوندی که این توانمندیهار ا آفریدهاست بدهیم.

وی تصریح کرد: در بحث اقتصاد مقاومتی ما وارد دوره جدیدی در زندگی سیاسی و اجتماعی خود شدهایم و آن درک بیشتر تعامل فرهنگ و اقتصادی است. یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی میگوید اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور به منظور پاسخگویی به اقتصاد ملی و رشد اقتصادی و بخش واقعی اقتصاد. ما باید تعریف کنیم که چگونه توانستیم در اقتصاد ملی تأثیرگزار باشیم.

وی در پایان تأکید کرد: ما باید دوباره با هم عهد ببندیم که نه برای دریافت تندیس طلا بلکه تا نمره 1000 تعالی جلو رویم. حقیقت این است که هر چه پیش رویم کارمان سختتر میشود و این ماهیت خلقت بشر است. تعالی سازمان به شرط تعالی تک تک شماست. اگر شما متعالی باشید سازمان هم متعالی خواهد شد. شرط این متعالی بودن هم هوشیار بودن در مورد تغییرات، پیشبینی کردن و مدیریت آنهاست.

مهندس نیکروش

سال 1393، سال توسعه برنامههای تعالی سازمانی در بانکپاسارگاد است

مهندس نیکروش مدیر تعالی سازمانی بانکپاسارگاد ضمن اشاره به لزوم پیادهسازی نظام تعالی سازمانی در بانکپاسارگاد گفت: آن چه از ابتدا توسط مدیریت عالی بانک و هیأتمدیره به عنوان مفهوم اصلی نظام تعالی سازمانی در بانک تعریف شده این است که ما همان کاری که در سازمان انجام میدهیم و چگونگی انجام آن را بر مبنای اصول و قواعد علمی و در چارچوب مدل تعالی سازمانی ببینیم. مدل تعالی سازمانی نیز خلاصه و چکیدهای است از تجربه سایر سازمانهای برتر دنیا. بر همین اساس نظام تعالی سازمانی به عنوان بستر توسعه متوازن و پایدار بانک تعریف شد. هدف از استقرار مدل در بانک پاسارگاد تضمین پایداری سازمانی است و این که مطمئن شویم حرکت بهبود و رشد مستمر و متوازن بانک ادامه دارد.

وی ادامه داد: برای این که این اتفاق بیفتد نیاز است که تغییر مثبت و سازنده را در تمام ابعاد سازمانی مبنای کارمان قرار دهیم. این تغییر صرفا بر مبنای نوآوری و خلاقیت و مسئولیتپذیری است. در اینجا نقش سرمایهانسانی بهعنوان محور و موضوع کلیدی و اساسی در حوزه تعالی سازمانی تعریف شدهاست و همه برنامههای تعالی را از زاویه سرمایه انسانی میبینیم. همچنین مدیریت دانش، ارتقای بهرهوری، سرمایهانسانی، مسئولیتهای اجتماعی و ... را بر مبنای نظام سرآمدی سازمانی تعریف کردیم و خوشبختانه در این چند سال در تمام این اجزا و ارکان، بانکپاسارگاد توانسته جایگاه عالی را داشتهباشد.

وی در پایان تصریح کرد: در سال 1393 با توجه به جایگاه بانک یک سری برنامههای جدید را مانند حضور فعال همکاران شعبه در بحثهای تعالی، همایشهای تعالی با حضور کارشناسان و همکاران، خود ارزیابی میان دورهای، تلاش در پیگیری مسئولیتهای اجتماعی و به اشتراک گذاری تجربههای بانک، گسترش شبکه ارزیابان داخلی، تورهای تعالی در سطح داخل و بینالمللی و ... را برنامهریزی کردهایم.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/٠۱/٣۱ ۱٣:٠۵:٤۵

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!