پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

پول فروش نفت ایران چرا به خزانه نرفت؟!

نیوزبانک- دیوان محاسبات با تهیه گزارش مقایسهای تفریغ بودجه سالهای ۹۰و ۹۱، از تخلف حدود ۱.۵میلیارد دلاری یکی از زیرمجموعههای شرکت ملی نفت ایران در عدم واریز پول فروش نفت ایران پرده برداشت.

دیوان محاسبات با تهیه گزارش مقایسهای تفریغ بودجه سالهای ۹۰و ۹۱، از تخلف حدود ۱.۵میلیارد دلاری یکی از زیرمجموعههای شرکت ملی نفت ایران در عدم واریز پول فروش نفت ایران پرده برداشت.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک به نقل از افکارنیوز، در گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه ۹۱در خصوص تخلف حدود ۱.۵میلیارد دلاری شرکت ملی نفت آمده است: شرکت ملی نفت ایران از طریق یکی از شرکت های زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران طی سال ۱۳۹۱اقدام به فروش چند محموله نفت خام و میعانات گازی به ارزش یک میلیارد و ۴میلیون و ۶۰۹هزار و ۱۶۷دلار با سررسید قبل از دی ماه سال ۱۳۹۱به شرکت ISO می نماید. شرکت مذکور، در تاریخ سررسید، بهای نفت خام و میعانات گازی مذکور را وصول نمی نماید. متعاقباً شرت ISO در تاریخ ۱۳۹۱.۱۰.۴از جانب اتحادیه اروپا تحریم شده و بهای نفت خام و میعانات گازی مذکور وصول نشده است.

متن کامل این گزارش که در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته، به شرح زیر است:

"مقدمه

گزارش تفریغ بودجه کل کشور مستند به اصل ۵۵قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ماده ۱۰۴قانون محاسبات عمومی کشور، ماده ۶قانون تفریغ بودجه سال ای پس از انقلاب، ماده ۲۲۱قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و بند (ج) ماده ۱قانون دیوان محاسبات کشور تهیه و در اجرای بند (ب) ماده ۳۶قانون اخیرالذکر در هیات عمومی دیوان محاسبت کشور بررسی و تصویب می شود.

بخش های گزارش تفریغ بودجه کل کشور

الف: نظرات کلی دیوان محاسبات کشور

ب: گزارش تفریغ بندهای ماده واحده قانون بودجه

ج: گزارش تفریغ بودجه بر اساس تقسیمات بودجه ای (موضوع ماده ۱۰۴قانون محاسبات عمومی کشور)

د: گزارش تفریغ دستگاهی شامل:

۱- اهداف و وظایف

۲- بندهای خاص

۳- جدول منابع و مصارف

۴- خلاصه گزارش های حسابرسی

فرآیند تهیه گزارش تفریغ بودجه کل کشور

انجام عملیات تهیه گزارش تفریغ بودجه کل کشور از ابتدای اردیبهشت ماه هر سال تا دی ماه توسط کلیه کارشناسان و حسابرسان دیوان محاسبات کشور در سطوح مختلف.

بررسی گزارش تفریغ بودجه:

سال ۱۳۹۰کل کشور توسط کارگروه فنی و حقوقی با برگزاری ۴۱جلسه.

سال ۱۳۹۰کل کشور توسط کارگروه فنی و حقوقی با برگزاری ۳۹جلسه.

بررسی و تصویب گزارش تفریغ بودجه:

سال ۱۳۹۰کل کشور توسط هیات عمومی با برگزاری ۱۲جلسه.

سال ۱۳۹۱کل کشور توسط هیات عمومی با برگزاری ۱۲جلسه.

اعمال مراقبت های حرفه ای و کنترل های کیفیت در مرد گزارش های حسابرسی به منظور ارتقاء کیفیت گزارش های مزبور.

منابع و مصارف

میزان پیش بینی منابع بودجه کل کشور بعد از اعمال تغییرات قانونی:

سال ۱۳۹۰بالغ بر ۵.۱۵۱.۶۷۱میلیارد ریال

سال ۱۳۹۱بالغ بر ۵.۴۹۱.۴۶۸میلیارد ریال

میزان پیش بینی بودجه عمومی دولت بعد از اعمال تغییرات قانونی:

منابع عمومی سال ۱۳۹۰بالغ بر ۱.۵۴۵.۸۷۰میلیارد ریال شامل:

درآمدها: ۶۰۹.۹۹۰میلیارد ریال

واگذاری دارایی های سرمایه ای: ۵۹۰.۷۱۱میلیارد ریال

واگذاری دارای های ملی: ۳۴۵.۱۶۹میلیارد ریال

منابع اختصاصی سال ۱۳۹۰بالغ بر ۱۵۱.۳۵۵میلیارد ریال

منابع عمومی سال ۱۳۹۱بالغ بر ۱.۴۴۲.۶۹۹میلیارد ریال

واگذاری دارایی های سرمایه ای: ۶۹۸.۷۶۵میلیارد ریال

واگذاری دارایی های مالی: ۹۰.۶۳۷میلیارد ریال

منابع اختصاصی سال ۱۳۹۱بالغ بر ۲۰۱.۴۷۸میلیارد ریال

میزان تحقق منابع بودجه کل کشور:

سال ۱۳۹۰بالغ بر ۵.۰۵۳.۲۴۷میلیارد ریال

سال ۱۳۹۱بالغ بر ۶.۲۷۶.۸۱۵میلیارد ریال

میزان تحقق منابع بودجه عمومی دولت:

منابع عمومی سال ۱۳۹۰بالغ بر ۱.۱۷۴.۵۹۰میلیارد ریال؛ معادل ۷۶درصد مبالغ پیش بینی

منابع اختصاصی سال ۱۳۹۰بالغ بر ۹۱.۸۰۵میلیارد ریال؛ معادل ۶۱درصد مبالغ پیش بینی

منابع عمومی سال ۱۳۹۱بالغ بر ۱.۰۶۵.۴۲۹میلیارد ریال؛ معادل ۷۴درصد مبالغ پیش بینی

منابع اختصاصی سال ۱۳۹۱بالغ بر ۱۲۱.۸۵۹میلیارد ریال؛ معادل ۶۱درصد مبالغ پیش بینی

میزان تحقق منابع عمومی دولت به تفکیک نوع دریافت:

سال ۱۳۹۰:

درآمدها: ۸۹درصد

واگذاری دارایی های سرمایه ای: ۹۶درصد

واگذاری دارایی های مالی: ۱۸درصد

سال ۱۳۹۱:

درآمدها: ۸۷درصد

واگذاری دارایی های سرمایه ای: ۶۱درصد

واگذاری دارایی های مالی: ۷۴درصد

میزان پیش بینی مصارف بودجه کل کشور بعد از اعمال تغییرات قانونی:

سال ۱۳۹۰بالغ بر ۵.۳۱۲.۷۹۰میلیارد ریال

سال ۱۳۹۱بالغ بر ۵.۴۷۷.۵۰۸میلیارد ریال

میزان پیش بینی مصارف بودجه عمومی دولت بعد از اعمال تغییرات قانونی:

مصارف عمومی سال ۱۳۹۰بالغ بر ۱.۵۹۶.۹۴۳میلیارد ریال شامل:

هزینه ای: ۹۱۱.۹۰۶میلیارد ریال

تملک دارایی های سرمایه ای: ۳۹۲.۴۲۷میلیارد ریال

تملک دارای های ملی: ۲۹۲.۶۱۰میلیارد ریال

مصارف اختصاصی سال ۱۳۹۰بالغ بر ۱۵۱.۳۵۵میلیارد ریال

مصارف عمومی سال ۱۳۹۱بالغ بر ۱.۴۳۲.۷۵۸میلیارد ریال

هزینه ای: ۱.۰۰۷.۶۷۹میلیارد ریال

تملک دارایی های سرمایه ای: ۳۹۲.۹۸۹میلیارد ریال

تملک دارایی های مالی: ۳۲.۰۹۰میلیارد ریال

مصارف اختصاصی سال ۱۳۹۱بالغ بر ۱۹۷.۴۵۹میلیارد ریال

میزان تحقق مصارف بودجه عمومی دولت:

مصارف عمومی سال ۱۳۹۰بالغ بر ۱.۱۱۳.۵۴۹میلیارد ریال؛ معادل ۷۰درصد مبالغ پیش بینی

مصارف اختصاصی سال ۱۳۹۰بالغ بر ۹۱.۰۱۵میلیارد ریال؛ معادل ۶۰درصد مبالغ پیش بینی

مصارف عمومی سال ۱۳۹۱بالغ بر ۱.۰۴۳.۸۶۳میلیارد ریال؛ معادل ۷۳درصد مبالغ پیش بینی

منابع اختصاصی سال ۱۳۹۱بالغ بر ۱۲۰.۴۸۲میلیارد ریال؛ معادل ۶۱درصد مبالغ پیش بینی

میزان تحقق منابع عمومی دولت به تفکیک نوع دریافت:

سال ۱۳۹۰:

هزینه ای: ۹۱درصد

تملک دارایی های سرمایه ای: ۷۱درصد

تملک دارایی های مالی: ۲درصد

سال ۱۳۹۱:

هزینه ای: ۸۷درصد

تملک دارایی های سرمایه ای: ۳۶درصد

تملک دارایی های مالی: ۱۱درصد

میزان پیش بینی بودجه شرکت های دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت:

سال ۱۳۹۰بالغ بر ۳.۶۱۸میلیارد ریال

سال ۱۳۹۱بالغ بر ۴.۲۱۲میلیارد ریال

میزان تحقق بودجه شرکت های دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت:

سال ۱۳۹۰بالغ بر ۳.۷۵۱میلیارد ریال

سال ۱۳۹۱بالغ بر ۴.۹۰۰میلیارد ریال

بندهای ماده واحده قانون بودجه

الف) تعداد بندها و اجزای ماده واحد:

سال ۱۳۹۰: ۱۸۶بند و جزء.

سال ۱۳۹۱: ۱۹۳بند و جزء

ب) تعداد بندهایی ( و یا اجزایی) که در آن مواردی حاکی از عدم رعایت مفاد بند یا سایر قوانین و مقررات مربوط گزارش شده است:

سال ۱۳۹۰: تعداد ۱۰۵بند و جزء؛ معادل ۵۶درصد کل اجزاء و بندهای ماده واحده قانون بودجه.

سال ۱۳۹۱: تعداد ۸۸بند و جزء؛ معادل ۴۶درصد کل اجزای و بندهای ماده واحده قانون بودجه.

ج) تعداد بندهایی ( و یا اجزایی) که در آن مواردی حاکی از عدم تحقق اهداف مد نظر قانون گذار گزارش شده است:

سال ۱۳۹۰: ۲۴بند و جزء؛ معادل ۱۳درصد کل اجزای و بندهای ماده واحده قانون بودجه.

سال ۱۳۹۱: ۱۷بند و جزء؛ معادل ۹درصد کل اجزای و بندهای ماده واحده قانون بودجه.

نفت (سال ۱۳۹۱)

مقدار نفت تولیدی (نفت خام و میعانات گازی):

نفت خام: بالغ بر ۱.۰۴۰میلیون بشکه

میعانات گازی: بالغ بر ۱۴۹میلیون بشکه.

تقویم ارزش ۱۰۰درصدی نفت تولیدی (نفت خام و میعانات گازی):

نفت خام: بالغ بر ۱.۳۶۱هزار میلیارد ریال

میعانات گزای: بالغ بر ۲۱۴هزار میلیارد ریال

جمع: بالغ بر ۱.۵۷۵هزار میلیارد ریال

مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی:

نفت خام: بالغ بر ۳۶۵میلیون بشکه

میعانات گازی: بالغ بر ۱۰۷میلیون بشکه

مقدار نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه ها:

نفت خام: بالغ بر ۶۴۴میلیون بشکه

میعانات گازی: بالغ بر ۱۳میلیون بشکه

ارزش صادرات نفت خام و میعانات گازی( به صورت نقد، معاوضه و بیع متقابل):

نفت خام: بالغ بر ۴۸.۰۷۳میلیون دلار

میعانات گازی: بالغ بر ۹.۴۳۰میلیون دلار

جمع: بالغ بر ۵۷.۵۰۳میلیون دلار

وجوه حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی واریزی به حساب ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: بالغ بر ۵۳.۷۸۱میلیون دلار

شرکت ملی نفت ایران پس از برداشت مبلغ دو میلیارد و ۶۴۵میلیون و ۹۰۰هزار دلار به عنوان بخشی از سهم ۱۴.۵درصدی شرکت ملی نفت ایران از وصولی های نفت خام و میعانات گازی صادراتی سال ۱۳۹۱و سنوات قبل، باقی مانده وجوه وصولی به مبلغ ۵۳میلیارد و ۷۸۱میلیون و ۴۰۰هزار دلار را پس از کسر بازپرداخت های بیع متقابل به طور مستقیم و حساب های خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نموده است.

بدهی ارزی مشتریان نفت خام و میعانات گازی در پایان سال ۱۳۹۱، با نرخ مبادله تسعیر و مابه التفاوت آن تا نرخ مرجع (۱۲.۲۶۰ریال) تحت عنوان تعدیلات در دفاتر مالی شرکت ملی نفت ایران ثبت و به نسبت ۱۴.۵و ۸۵.۵درصد بین دولت (خزانه داری کل کشور) و شرکت ملی نفت ایران تسهیم شده است.

خزانه داری کل کشور مبلغ ۷هزار و ۲۵۳میلیارد و ۷۳۰میلیون ریال از سهم ۱۴.۵درصدی شرکت ملی نفت ایران از محل واریز نقدی بابت خوراک شرکت های پالایشی و مبلغ ۲۶۴میلیارد و ۲۶۲میلیون ریال از سهم ۱۴.۵درصدی شرکت ملی نفت ایران از محل واریز نقدی بابت میعانات گازی تحویلی به پتروشیمی ها را به حساب هدفمندسازی یارانه ها واریز نموده است.

شرکت ملی نفت ایران از طریق یکی از شرکت های زیرمجموعه این شرکت طی سال ۱۳۹۱اقدام به فروش چند محموله نفت خام و میعانات گازی به ارزش یک میلیارد و ۴میلیون و ۶۰۹هزار و ۱۶۷دلار با سررسید قبل از دی ماه سال ۱۳۹۱به شرکت ISO می نماید. شرکت مذکور، در تاریخ سررسید، بهای نفت خام و میعانات گازی مذکور را وصول نمی نماید. متعاقباً شرکت ISO در تاریخ ۱۳۹۱.۱۰.۴از جانب اتحادیه اروپا تحریم شده و بهای نفت خام و میعانات گازی مذکور وصول نشده است."

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/٠۱/٣٠ ۱٠:٤۹:٣٧

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!