Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/newsbank/public_html/inc/theme_head_title.php on line 37

Warning: mysqli_free_result() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/newsbank/public_html/inc/theme_head_title.php on line 38
محورهای اصلی برنامه های بانک توسعه تعاون در سال آینده :: پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

در همایش فصلی مدیران ستادی بانک توسعه تعاون مطرح شد :

محورهای اصلی برنامه های بانک توسعه تعاون در سال آینده

نیوزبانک- مدیرعامل بانک توسعه تعاوندر همایش فصلی مدیران ستادی و شعب بانک توسعه تعاونمحورهای اصلیبرنامه های بانک در سال ایندهرا بیان نمود.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون در همایش فصلی مدیران ستادی و شعب بانک توسعه تعاونمحورهای اصلیبرنامه های بانک در سال ایندهرا بیان نمود

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک، محمد علی سهمانی در این همایش ضمنتقدیر از عملکرد شعب بانک توسعه تعاون در 4 ماهه اخیربه تشریحعملکردبرنامه های این بانک پرداخت و گفت : ایجاد توازنبین منابع ومصارفاز طریق تشکیل کمیته منابع و مصارفبانکازجملهبرنامه هایی بود که در مدت صورت گرفت

سهمانیبا اشاره به اینکه مدیریتزمانوانرژیوجلوگیریاز اتلافآنباید مد نظر قرارگیردافزود : طرح تجمیع ساختمانهای ستادی بانکبا هدف مدیریتهر چه بهتر نیروی انسانیو ایجاد فضاییمناسب از لحاظ نرم افزاری و سخت افزاریدنبال خواهد شد

وی خاطرنشان کرد: توسعه و بهینه سازیشعبو رسیدگیبه شعب با عدم سود دهیاز جملهاولویتهایبانک استو همهبخشهایبانکبه عنوانیک سیستم منسجمباید دارایفکر ، رشد و توسعهباشد تا بتوانیم بانک را به مرکز سرمایه گذاریوخدمتتبدیل نماییم

سهمانیتدوینبرنامه استراتژیک بانک را از دیگر برنامه ها خواند و افزود :اصلاحساختار سازمانی،طراحی یک برنامه استراتژیک و راهبردیو حرکتبراساس از محورهای اصلی فعالیت بانک خواهد بود

مدیرعامل بانک توسعه تعاونبا اشارهبهگسترشحوزه فن آوریارتباطات و اطلاعات خاطرنشان کرد:بااستفاده از تیم متخصص و حرفه ای در این حوزهامیدواریمشاهد ارائه خدمات موثراین بخش واصلاح و راه اندازی زیرساختهایبانک جهتارائه خدماتمتنوع و با کیفیتبهمشتریان باشیم.

وی افزود : گسترششبکه شعب ارزیو روابط کارگزاری در خارج از کشوردر حوزهفعالیتهای ارزی بانک دردستور کار می باشد و به دنبال آن هستیم تا از طریق استفاده از ظرفیتهایسایر بانکها وهمچنینانعقاد تفاهم نامه های مختلفدر حوزهحواله ها ، ضمانت نامه ها، صرافیتحرکخوبی ایجاد نماییم.

سهمانیبا اشاره به اینکه امروزه بانکدارینوینصرفا ارائه تسهیلات و سپرده گذاری نیست افزود :ایجاد محصولاتمتنوع در سبد خدماتقابل ارائه بانکبه مشتریانشامل ،لیزینگ ، صرافی ،بورسوارائهخدماتخاص بهتعاونیهااز جملهمواردی استکهباید مد نظر قرار گیرد

و براین اساس بهاجرایطرحهای ارمغان و ترنمکهدر راستایتقویت و توانحوزه تجهیزمنابع بانکو با هدفمدیریت صحیح و به روز مطالباتغیر جاریطراحی گردیده است اشاره نمود .

ویرضایتمشتریان رابسیار ضروریخواند و افزود :بانک به عنوانیکنهادخدماتیبایدبه بهترین نحوخدمات خود را به مشتریانارائه دهد تا رضایت آنها را کسب نماید

راه انداز ی مرکزآموزش و پژوهش با هدفارتقاء سطح دانش ، اطلاعات ، تخصص و توانمدیهایتخصصی و حرفه ای را از دیگرمواردذکرگردیدوافزود :برایحضور و ارائهخدماتدرست وقدرتمندبه مشتریان وحضور در بازاررقابتی بایدبدنه ای سالم ،قوی ومتخصصداشتکه اینواحد با این هدفدر بانک راه اندازی گردیده است

سهمانی ایجاد طرحهای درآمد زا برای بانک ، اصلاح ترکیب درآمدیبانک ، گسترشخدماتدهی، افزایشسرمایه گذاری هاو تنوع خدمات راازدیگر موارد قابلاشاره خواند و افزود :

استقرار نظام کنترل ، اجراییشدن نظام پیشنهادات بر مبنای ساختارسازمانی جدید و با هدف تقارناطلاعاتی لازممیان مدیران ارشد بانکبا واحدهای عملیاتیو تطبیق برنامه هایآتی بانکبا منشور ابلاغی مقاممعظم رهبریدر خصوص اقتصاد مقاومتی واصلاح ترکیبدرآمدی بانک و توجه ویژه به مقولهافکارسنجیمشتریاندر زمره مهم ترین برنامه های بانک در سال آتیقلمداد می گردد.

تاریخ خبر: ۱٣۹۲/۱۲/۲٦ ۱٠:٠٠:٣٠

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!