پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

رفت و برگشت دلار به زیر 3000 تومان

تغییر مسیر آتی سکه به سمت گرانی

نیوزبانک-با پیش بینی های افزایشی که از قیمت جهانی طلا برای هفته جاری میلادی صورت گرفته، روز گذشته بازار سکه تهران در میانه معاملات به روند کاهشی چهار روزه خود پایان داد و در مسیر صعودی حرکت کرد. البته در این میان دلار هم سکه را همراهی میکرد.

با پیش بینی های افزایشی که از قیمت جهانی طلا برای هفته جاری میلادی صورت گرفته، روز گذشته بازار سکه تهران در میانه معاملات به روند کاهشی چهار روزه خود پایان داد و در مسیر صعودی حرکت کرد. البته در این میان دلار هم سکه را همراهی میکرد.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک به نقل از اقتصادآنلاین، دیروز بهای دلار در بازار تهران از ابتدای دادوستدها به تدریج رو به کاهش گذاشت و این ریزشها موجب شد تا برای ساعاتی این ارز زیر 3000 تومان (2997 تومان) خرید و فروش شود. تا آن زمان بهای سکه در بازارهای نقدی و آتی هم نزولی بود. قیمت سکه در بیشترین ریزش به 952 هزار تومان رسید که کاهش 11 هزار تومانی را نشان میداد و سکههای آتی هم در بیشترین ریزش بین 18 تا 40 هزار تومان از قیمت را از دست دادند. هر گرم طلای 18 عیار هم تا میانه روز 1000 تومان ریزش قیمت داشت. این در شرایطی بود که اونس طلا در معاملات روز جمعه با کاهش 10 دلاری به 1340 دلار رسیده بود.
اما با توجه به اینکه پیشبینی میشد امروز در معاملات بازارهای بین المللی بر بهای طلا افزوده شود، جهت حرکت سکهها به تدریج معکوس شد. سکه نقدی تا میانه روز حدود 10 هزار تومان افزایش قیمت گرفت و بر گرم طلا هم حدود 400 تومان افزوده شد. این روند صعودی البته ادامه پیدا کرد. سررسیدهای آتی هم بین 10 تا 60 هزار تومان مثبت شدند. سکه اسفند تنها سررسیدی بود که در برابر افزایش قیمت مقاومت میکرد که البته طبیعی بود، اما در نهایت با بقیه هم مسیر شد. این سکه کمترین تعداد قراردادهای باز و معامله شده را هم دارا بود.
سفر مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به کشورمان و ملاقات وی با مسوولان دولتی و همچنین امیدواریها پیرامون حصول نتایج مثبت در مذاکرات پیش رو، دوباره تاحدودی جو بازارها را آرام کرد و رسیدن دلار به قیمتهای زیر 3000 تومان در روز گذشته علاوهبر تاثیرپذیری از مسائل سیاسی و دیپلماتیک، بیارتباط با اظهارنظر رئیس کل بانک مرکزی پیرامون نوسانات بسیار محدود ارز در سال آینده و پیشبینی ثبات نرخ ارز در این سال نبود. سیف پیش از این، قیمت دلار سال 93 را 2960 تومان پیشبینی کرده بود. وی همچنین پیرامون مناسبات بانکی با کشورهای مختلف و بهبود روابط شبکه بانکی بینالمللی هم ابراز امیدواری کرد. با وجود ریزشهای روز گذشته دلار، به نظر میرسد این ارز تمایل ندارد در این قیمتها باقی بماند و نوسان در بالای سطح 3000 تومان را ترجیح میدهد. پس از سقوط دلار به زیر 3000 تومان در روز گذشته، تقاضا برای خرید تاحدودی وارد بازار شد تا از این موقعیت استفاده کند؛ در نتیجه دوباره بهای دلار را تا 3043 تومان - تا ساعت 16:30 دیروز- افزایش داد.
به گفته سیف نرخ دلار در سال آینده نوسان شدیدی نخواهد داشت؛ ولی نرخ سکه تابعی از ارزش طلا در بازارهای بینالمللی است. در همین حال وزارت بازرگانی آمریکا در تازه ترین گزارش خود از افزایش کسری تجاری این کشور در ماه ژانویه خبر داده که این مساله میتواند به ضرر ارزش دلار و به نفع قیمت جهانی طلا باشد. کسری تجاری این کشور طی ماه ژانویه به بیش از 39.1 میلیارد دلار رسیده که این رقم نسبت به دسامبر 0.3 درصد افزایش داشته است. این سیگنالهای مثبت برای بازار طلا، پیشبینیها از صعود قیمت را افزایش داده است.
بازار آتی سکه دیروز کاملا تابع حرکات دلار و سکه نقدی بود و همزمان با افت و خیز این دو، نوسان کرد. زمانی که معاملات آتی سکه برای مدت طولانی با رکود مواجه بود، حجم قراردادهای این بازار به دلیل کنارهگیری بسیاری از معاملهگران از حضور در بازار آتی به شدت کاهش پیدا کرد. حالا شرکت بورس کالای ایران طی اطلاعیهای اعلام کرد ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﻮرس ﻛﺎﻻی اﻳﺮان، از اﺑﺘﺪای اردﻳﺒﻬﺸﺖﻣﺎه 1393 ﻛﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼتی ﻣﺸﺘﺮﻳﺎنی ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﻴﺶ از 6 ﻣﺎه در ﺑﺎزار آتی ﻫﻴﭻ ﻓﻌﺎﻟﻴتی ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ، ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺮای ﻓﻌﺎل کردن دوﺑﺎره آن باید ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎیی ﻣﺸﺘﺮی و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﺪارک وی ﻣﺠﺪدا ﺻﻮرت بگیرد.
از سوی دیگر ﻗﺮارداد آتی ﺳﻜﻪ ﻃﻼ، ﺗﺤﻮﻳﻞ آﺑﺎنﻣﺎه 1393 از فردا دوﺷﻨﺒﻪ 19 آذر راهاﻧﺪازی ﺷﺪه و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻗﺮاردادﻫﺎی آتی در اوﻟﻴﻦ روز ﻣﻌﺎﻣﻼتی، ﺑﺪون ﺣﺪ ﻧﻮﺳﺎن قیمتی، ﺑﺎ دوره ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﺪت 30 دﻗﻴﻘﻪ در اﺑﺘﺪای ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼتی آﻏﺎز و ﺑﺎ دوره ﻋﺎدی ﻣﻌﺎﻣﻼتی و اﻋﻤﺎل ﺣﺪ ﻧﻮﺳﺎن ﻗﻴﻤﺖ روزاﻧﻪ اداﻣﻪ میﻳﺎﺑﺪ. ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻗﺮارداد آتی، ﻫﻤﺎن ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺸﻒ ﺷﺪه در ﺣﺮاج ﺗﻚ قیمتی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﻛﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﺣﺪ ﻧﻮﺳﺎن ﻗﻴﻤﺖ روزاﻧﻪ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت در ﺣﺮاج ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺪیهی اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﺣﺮاج ﺗﻚ قیمتی، ﻗﺮارداد آتی ﻣﺘﻮﻗﻒ و ﻣﺠﺪدا ﻫﻤﻴﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ، روز ﻛﺎری ﺑﻌﺪ ﺗﻜﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. به این ترتیب آتی سکه از فردا با پنج سررسید به استقبال معاملهگران خواهد رفت و به مدت یک هفته تا خداحافظی سررسید اسفند، این وضعیت ادامه خواهد داشت. در این مدت معاملهگران فرصت دارند موقعیتهای خود را تا از سررسیدهای نزدیک به دور انتقال دهند.

تاریخ خبر: ۱٣۹۲/۱۲/۱۹ ۱٤:۲۲:۱٣

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!