پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

محسنی اژه ای:

کثرت متهمان دلیل طولانی شدن پرونده فساد بزرگ بانکی است

نیوزبانک- سخنگوی قوه قضائیه گفت : متهم اصلی پرونده سه هزار میلیارد تومانی به هیچ وجه تولید کار نکرد وی شرکتی را خرید.

سخنگوی قوه قضائیه گفت : متهم اصلی پرونده سه هزار میلیارد تومانی به هیچ وجه تولید کار نکرد وی شرکتی را خرید.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبادنک به نقل ازواحد مرکزی خبر، محسنی اژه ای دربرنامه شنبه شب نگاه یک شبکه اول سیما در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا رسیدگی به پرونده فساد بانکی طولانی شده است گفت : این پرونده زمانی که تشکیل شددو یا سه متهم داشت اما تاکنون 200 متهم پیدا کرده و از تعداد زیادی از افرادهم به عنوان مطلع پرس وجو شده است .

سخنگوی قوه قصائیه گفت: در بخش عمده ای از این پرونده حکم صادر شد و دیوان عالی کشور بیش از2 ماه این پرونده را بررسیو حکم را صادر کرد و هم اکنونحکم در حال اجرایی شدن است.

وی افزود: برخی در این پروندههم حکم اعدامهم رد مال و هم جزای نقدی داشتند که اکنون بحث رد مال دنبال می شود.

اژه ای گفت : هنوز کل اموال متهم اصلی مصادره نشده و بسیاری از مبالغ برگشته است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در هفته های اخیر مقداری از این اموال به مزایده گذاشته شد .

وی گفت : ما به طلبکاران حقیقی وحقوقیبارها گفته ایمکه اگر مایلنداموالشان را بردارند اما خیلی از اینهاراضی به این کار نیستند.

محسنی اژه ای افزود: در پروندهمتهم نفتیهمما این تقاضا را داشتیمو اگر آنهاحاضر می شدنداموال خود را بردارندپرونده سریع ترجمع وجور می شد.

وی گفت : متهماصلی پروندهفساد بانکی تعدادی شرکت فعال داشتکه ما ساعتها وقت گذاشتیم تا کاری نکنیم که کارگران بیکار شوند.

اژه ای افزود: برخی متهمانبعد از ارتکاب جرم ابراز پشیمانی می کنند اما متهمان این پرونده صداقت ندارند.

محسنی اژه ای گفت : در پرونده بدهکار نفتی هم با بی صداقتی مواجهیمو همین کار ما رامشکل تر می کند .

وی افزود: در پرونده فساد بانکی بسیاری از اموال متهمانبه نام دیگران استو وقت سنگینیاز ما می گیرد .

اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکهآیاارزش افزودهاین پولها هماز متهماندریافت می شود یا نه ؟ گفت : اگر مشخص شودکه متهمانبا این پول نامشروع ، مالی و ملکی را خریده اندهمه محاسبه می شوداما اگر اثبات نشدبه نظر قاضی بستگی دارد .

وی افزود: در این پروندهیکی از جرایمپولشویی و تحصیل مال نامشروع بوده است .

همه نهادها به وظیفه نظارتی خود عمل کنند

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد :اگرهمه نهادها ودستگاهها به وظایفنظارتی خودو رعایت مقررات و ضوابط عمل کنندمشکل معوقات بانکی همکمتر ایجاد می شود .

حجت الاسلام والمسلمینمحسنی اژه ای در ادامه سخنان خود در برنامه شنبه شب نگاه یک شبکه اول سیمادرباره اینکهبرای ساماندهی معوقات بانکی که به بیش از 100 هزار میلیارد تومان رسیده استچه اقداماتی شده وآیا ورود قوه قضائیه ضروری است؟ گفت : نخستینسوال این است که چرا این معوقات بانکی ایجاد شده و رو به افزایش است و چرا کاهش نمی یابد.

وی افزود : متاسفانهمعوقات برخی بانک های خصوصی از بانک های دولتی بیشتر است وباید در اینجا بانک مرکزیو بانکهای دولتی و خصوصیبا دقت بیشتری عمل می کردند.

اژه ای گفت : بانک مرکزی مسئولیت نظارتی دارد و بایدنظارت کند که معوقات ایجاد نشود کهمتاسفانهگاهی بیش از سرمایهاصلی بانکهاست.

سخنگوی قوه قضائیه افزود :درباره معوقه های خرد وکوچک خیلی سریع عمل می شودو معمولا همبه نتیجه می رسد امادرباره معوقات بزرگ سه نوع معوقه داریم کهدر یک مورد کسانیوام را طبق ضوابط گرفته اندو در محل مورد وام هم هزینه شده استاما به دلیل مسائلاقتصادی وبازار و از جملهتحریم هابا مشکلاتی مواجه شده اندو نمی توانند آنها را بازپرداخت کنند که قانوندر این موارد تفاوت ها و تسهیلاتیقائل شده است و این موارد را باید خود بانک تشخیص دهد .

وی افزود : بخش دومشامل مواردی است کهوام طبق ضوابط ومقررات پرداخت شده استو بانک وثیقه هم دارد می تواند اقدام کنداما اقدامی نمی کند و در اینجا خود بانک مسئول است و در نوع سوم همبا خود بانکو کارمندان یا مدیران آن تبانیو تخلف شده است و وامبدون رعایت مقررات پرداخت شدهو در جایی غیر از محلمورد وام مصرف شده است .

وی افزود : در این موارد دستگاه قضایی وارد می شودکه در سال جاری هم چند مورد داشتیم اما نبایددر این موارد قوه قضائیهمورد تعرض قرار بگیرد بلکه بایدبه موقع ساماندهی شود .

محسنی اژه ای گفت: گاهی خلاف مقررات و ضوابط وامی دریافت شدهو محل هزینه آن همبر خلاف مورد وام بوده و بانک هممدعی نشده است و شکایت و دادخواستی نمی دهدکهانتظار داریم دستگاههای اجرایی و همه نهادها به وظایف خود به طور کامل عمل کنند .

محسنی اژه ای افزود : شاید یک علت این باشد که بانکها وثیقه های ارزشمندی دارند و معتقدند ضرر نمی کنند چون ارزش وثیقه بالاستومی توانندبا این وثیقه اصل و سودو جریمه خود را باز پس بگیرند .

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تصریح کرد : اصلا چه نیازی است که این تعداد بانک و این همه شعب بانکی ایجاد شودو بهترین مکانها را در بهترین خیابانهابانکها در اختیار بگیرندکه البته این راباید بانکها جواب دهند .

وی افزود : در اوایل بهمن سال 1390 یکی از موسسات اعتباری تخلف بزرگی داشت و هیات انتظامی بانک مرکزی بررسی واعلام کرد مجوز اینموسسه یا بانکلغو شود ومدیرانآن هم مجازات شوند که در آن زمانبرخی اعتراض کردند و در شورای پول هم بررسی و قرار شداصلاحاتی انجام و این بانک در چند موسسه دیگر ادغام شود و اصلاحات ساختاری صورت گیرد تا مردم ضرر نکنند.

آقای اژه ای گفت : البته در آن زمان دو هفته وقت می خواستند که این اقداماتراانجام دهندو با وجود اینکهبرخی کارهای جزیی انجام شدهاما هنوز بعد از یک ونیم سالاقدام موثری نشده است و نام این بانک در صدر شعب قبلی آن بانک نصب شده و مجوز قبلی لغو نشده و بانک جدید هم مجوز نهایی خود را نگرفته است .

وی این پرسش را مطرح کرد که آیادر همهاین موارد باید قوه قضائیه وارد شود ؟ وبانک مرکزی و بانکها نمی توانند اقدامات جدی انجام دهند ، نباید توقع داشته باشیم که قوه قضائیهدر هم موارد وارد شود .

وی افزود : در این مورد در آخرینبار هشداردادیم که اقدام موثری انجام شود.

استقبال از دستور رئیس جمهور برای مبارزه با ویژه خواری

سخنگوی قوه قضائیه با استقبال از دستور رئیس جمهور برای مبارزه با ویژه خواری گفت: ما هم منتظر اقدامات لازم هستیم و اگر خود دستگاههای دولتی و نهادهای اجرایی بررسی کنند، بسیاری از مسائل به خوبی ساماندهی می شود اما هنوز گزارشی به دست ما نرسیده است و شاید من اطلاع ندارم .

سخنگوی قوه قضائیهبا استقبال از دستور رئیس جمهور برای مبارزه با ویژه خواری در برنامه شنبه شب نگاه یکشبکهسیما دربارهحضور برخی افراد دخیل در فتنه 88 بهسمت های اجرایی گفت : در این مورد چند گونه حکم داریمو برخیسمت ها شرایطی دارد که به وضوح در حکم محکومان آمده است وبرخی از این احکام آثار تبعی دارد و محکومان نمی توانند برخی از شغل ها را داشته باشند .

وی افزود : گاهی هم حکم انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی مطرح است و باید بررسی شود که آثار تبعی این احکاممحکومان فتنه چگونه بوده است .

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در بحث انتخابات از قوه قضائیه استعلام می شود اما برای اشتغال از وزارت اطلاعات این استعلام راانجام می دهند.

وی درباره رسیدگی به پروندهبرخی افراد در جریانفتنه 88 که نقش اصلی را داشتند هم گفت : واقعاظلم بزرگی در سال 88 واقع شد وعده ای با دشمنان کینه توز نظام هم نوایی کردند و به حیثیتنظام ضربه زدند.

اژه ای گفت : تخریباموال مردمی و عمومیتخریبپایگاه بسیج و آتش زدن مسجد و حتی کشتن برخی افراد از جنایت های این فتنه گران است و متاسفانهدشمنان را امیدوار کردند وافعی ها ومارهای خفته در داخل بیدار شدند.

وی افزود : اما نظام با رافتو سعه صدربا اینافراد برخورد کرد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در ابتدا احساس می شد اگربرخی افراد احیانا تحت تاثیر فضایروانی قرار گرفته و از اقدامات خود پشیمان شده اند مورد عفو قرار گرفتند و عده ای هم عالمانه و آگانه و عامدانهاقدام کردندکهقوه قضائیه هم پرونده های زیادی را رسیدگی کرده است.

وی افزود: درباره چند نفر هم نظام تصمیم گرفته که آن تصمیم تغییری نکرده است وبه آمریکاییها وغربی ها هم هیچ ارتباطی ندارد وهیچ غلطی همنمی توانند بکنند و اگر حرفی می زنند هیچ ارزشی ندارد.

محسنی اژه ای دربارهبرخورد قوه قضائیهبا هتاکی ها در مطبوعات گفت : درباره روزنامه آسمان اگر هیات نظارت بر مطبوعات به موقع وارد می شد شاید نیازی احساس نمی شد که قوه قضائیه وارد شود وما انتظار داریمکه این هیات به موقع به وظایف خود عمل کند.

محسنی اژه ای گفت : اما اینکهآیا قوه قضائیه می توانددر این مواردوارد شودباید بگویمبله این اختیار رادارد و می تواند در عرضهیات نظارت بر مطبوعات هم اگر احساس کند وارد موضوع شود و برخورد کند و چون در این مورداحساس می کردیم کهتاخیر می شودو احساسات مردم مومن و متدین وعلما و مراجعو حزب اللهی ها جریحه دار می شودوارد شدیماما اگر هیات نظارت به موقع در این موارد وارد شود ما هم استقبال می کنیم .

سخنگوی قوه قضائیهدربارهموضوع انجمن صنفی روزنامه نگاران هم گفت : وزارت اطلاعات در این باره شکایتی مطرح نکرده است که بخواهد آنرا پس بگیرد بلکهفقط گزارش دهی کرده است همانطور که در فتنه 88 در خیلیمواردگزارش دهی می کرد و اصلا وزارتاطلاعاتشاکی نیستبلکهیک گزارش دهنده است همانطور که در بسیاری از موارد امنیتی ، قضایی و اقتصادیگزارش هایی را به نهادهای مربوط ارائه می کند.

وی افزود : این انجمندر سالهای گذشتهاحساس می شد که کار سیاسی می کند و از عملکرد صنفیخود فاصله گرفته است که تعطیل شدو این حکم به قوتخود باقی است و اگر دوباره بخواهند باهمان ساختار و هدفو رویکردفعالیت کنداجازهکار نخواهد داشت.

اژه ای گفت: وزارت اطلاعات اگر به عنوان شخص حقوقی شکایتی داشته باشد می تواند شکایت خود را پس بگیرد اما در این مورد گزارش دهنده است.

در برخورد با دانه درشتها خط قرمزی وجود ندارد

سخنگوی قوه قضائیهتاکید کرد : برخوردبا دانه درشتها وآقازاده هااز افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران است و هیچ خط قرمزی نداریم امابایداتهاماتثابت شود که گاهی نیز به تحقیقات طولانی هم نیاز دارد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای درسخنان خود در برنامه شنبه شب نگاه یکشبکهسیماگفت : تا کنون همخیلی از دانه درشتها را محاکمه کرده ایمو مجازات شده و زندان رفته اند.

وی با بیان اینکه شاید یک مورددر ذهن مردمباشد گفت : پرونده این فردخیلی مطرح است اما هنگامی که این آقازاده از خارج برگشتبلافاصلهپرونده او به دادگاه ارجاع شداگرچه خیلی ها همان موقعسفارش می کردندو فشارهایی هم می آمد کهبازداشت نشود اما تا زمان تحقیقات بیش از 80 روز و تا 84 روز بازداشت موقت شد .

وی افزود : اعمال فشار بود وتوصیه هم می شد اما در ادامه وقتی کیفر خواست صادر شد قاضی دادگاه نقص گرفتو گفت : یکی از نقص ها در این پروندهصفحات زیادی از مدارکبه زبانخارجی استکه بایدترجمه شودو زمانمی برد وحق هم با دادگاه است .

اژه ای تصریح کرد : حجم آن هم خیلی زیاد است که بایدترجمه شودامامی خواهم به مردم بگویم که هیچ تاخیری نداردو هیچ کس نمی تواندقوه قضائیه را این گونه قضاوت کند.

وی گفت : در سالهای اخیر هم چنین پرونده هایی داشته ایم و افراد تحت تعقیب بودند و مجازات شدندکه حتی موقعیتاجتماعی بالای داشتند اما مانع از تحت تعقیب قرار گرفتن نشده است .

سخنگوی قوه قضائیه گفت : در مسائل امنیت ملی ناامنی ها و بحث اشرار و اراذل و اوباش در سالهای اخیر برخوردهای گسترده ای داشته ایم و پرونده قوه قضائیهاز لحاظ ورودسریع و رسیدگی به موقعخیلیدرخشان است .

اما ممکن استدو سه پرونده در ذهن مردمباشد که تصور شودتاخیر وجود دارد اما به موقع رسیدگی می کنیمو حتی این فردی که به نظر بسیاریخیلی همبا نفوذ است تحت تعقیب قرار گرفت و بازداشت شد .

اژه ای تصریح کرد : البته اگر همه مجرمان و دزدان را دستگیر کنیم حتما وضع بهتر می شودو عبرت آموز هم خواهد بود و البته اینطور نیست کهدر همه پرونده های فساد یک یقه سفید حضور داشته باشد .

وی افزود : البته برخی افراد متنفذ ممکن است به صورت حرفه ای کارهای خود را به طور پیچیده انجام دهند کهکشف جرم خیلی سخت می شودو زمان هم می برد و تحصیل دلیلهم سخت است که رسیدگی به آن زمان می برد اما برخی افراد عادی این پیچیدگیها را ندارند و جرم خیلی سریع آشکار می شود .

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد : مردم هم حق دارندکه انتظار داشته باشندزودتر رسیدگی شود وما ازمردم کمک می گیریم و نقدشان را همقبول داریم وبرخی مطالبات آنها درست است.

مهمترین اقدام درتحقق اقتصاد مقاومتی، رفع بسترهای فساد

سخنگوی قوه قضائیه گفت : مهمترین اقدام این قوهدر تحققسیاست های ابلاغیاقتصاد مقاومتی کمک به مجلس و دولتبرای رفع بسترهای فساد ، رانت خواری و دست درازی به بیت المال است .

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در برنامه نگاه یکشبکه اول سیما افزود: اقتصاد مقاومتی به معنای اتکاء به خودو قطع وابستگی به خارج است و در شرایط کنونی که با جنگاقتصادی دشمن مواجهیماین اقتصاد مقاومتی معنای بیشتری پیدا می کند .

وی بر توجه هر چه بیشتر نظام مردمو مسئولانبر اقتصاد داخلی و نیروهای جوانتاکید کرد و گفت : توجه ویژه به تولید و استفاده بهینهاز منابعارزی و ریالی با نگاه بسیجی و جهادی زمینه های تحقق این اقتصاد را فراهم می کند .

محسنی اژه ای گفت : دادستان کل کشور با عضویت در شورای پول و اعتبار ، شورای عالی بورسو هیات امنای صندوق توسعه ملی می تواندحضور تاثیر گذاری داشته باشد .

وی گفت : سازمان بازرسی کل کشور همدر جهت حسناجرای قوانینمی تواند اثر گذار باشد و دیوان عدالت اداری هم به محض مشاهده مواردخلاف قانونمی تواندبهابطال این قوانینبپردازد .

سخنگوی قوه قضائیهگفت : به دستور رئیس قوهکارگروهیتشکیل خواهد شدتا هر جانیازمنداصلاح قوانینو شفاف سازی بودیماقداماتی صورت گیردتا سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی محقق شود .

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا با وجود گذشتسالها از ابلاغ منشور 8 ماده ای رهبری در خصوص مبارزه با فسادهنوز به اهداف مطلوبی نرسیده ایمگفت : تا زمانی که برای رفع زمینه های فساد کاری نکنیم وقوانینو نظارتداخلی همه دستگاهها شفاف سازی نشود به توفیقات در توجهیدست نخواهیم یافت .

وی گفت : البته در سه سال اخیر قوه قضائیهپرونده های اقتصادی پیچیده ای را با زمان منطقی و معقول رسیدگی کرده است.

اژه ای افزود: معتقدیم برخورد با فساد آخرین مرحله است و دولت و مجلس هم در این زمینهوظایفی گستردهدارند .

وی گفت : سازمان بازرسی کل کشور در سه سال اخیر بروز شده است و در این سالها به طور قطع اگر به حواشی برخی فسادها نمی پرداختیمشایدفسادهای دیگری ایجادمی شد .

محسنی اژه ای افزود: البته با توجه بهتجربه30 ساله ام و رسیدگی به چندینپرونده مهمبرداشت شخصی ام این است کهرسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی باید علنی باشد و رسیدگی علنی به این پرونده هابسیار بازدارنده تر از مجازات های مخفیانه است .

وی گفت : در این 30 سال که گاهی پرونده های مهمی در دستم بودبرخی اوقات با التماس خانواده هامواجه می شدم مبنی بر اینکهاز من می خواستندهر مجازاتی که بخواهند بدهماما دادگاه علنی نباشد .

سخنگوی قوه قضاییه افزود: اگر چهطبق قانون تا حکمی قطعی نشودحق انتشار نداریم اما فکر می کنم اگر دادگاه علنی باشد مردم همبهتر بتوانندقضاوت کنند .

پرونده بدهکار نفتی هنوز در جریان است

سخنگوی قوه قضائیه گفت : پروندهبدهکار نفتی در مرحله رسیدگی مقدماتی است ، افزود : اینکه چه عنوان مجرمانه و اتهامی در خصوص اینفرد صدق کند به نظر قاضی بستگی دارد و شاید کلاهبرداری، خیانت درامانت ، اخلال در نظام اقتصادی و مفسد فی الارض عناوینی باشدکه برخی یا همه آن به این فرد تعلق گیرد.

محسنی اژه ای گفت : دستگاه قضایی در مورد این فرد به عنوان مدعی العموموارد شد و این اقدام از خروج قانونی و یا غیر قانونی وی از کشور پیشگیری کرد .

سخنگوی قوه قضائیه افزود: برخی مسائل این متهممربوط به داخل و خارج از کشور است و با گذشت زمان پیچیدگی آن بیشتر می شود و فعلا می توان گفت اقدام وی نوعی کلاهبرداریو اخلالدر نظامپولی کشور است .

وی از کسانی که در باره این فرد اظهار نظر می کنندخواستاگر اطلاعات کافی ندارنداظهار نظر نکنند .

محسنی اژه ای گفت: درجایی به نقل از کسی دیدم که گفته بود 5 درصد یا کمتر از وجهی که این فرد باید برگرداندمربوط به نفت است درحالیکهاین موضوع صحت ندارد .

وی با اشاره به اینکه هنوز اموال و دارایی این فرد ارزیابی کامل نشده است گفت : فهرستی که خوداین فرد ارائه کرده است نشان می دهدکه اموال داخل کشورش بیش از بدهی اوست اما هیات کارشناسی باید در این باره نظر دهد .

اژه ای ادامه داد : مدتها قبل از دستگیریوی کار کارشناسی صورتگرفت و مشخص شد که یک قلماز اموال وی در داخل کشور 1700 میلیارد تومان ارزش دارد .

وی گفت : ما اگر واقعاَ اجازه دهیم این پرونده مسیر خود را طی کندبهتر است و هر جا لازم شد اطلاعات در اختیار مردم قرار می گیرد .

برای متهمان پرونده بیمه ایران هنوز حکمی صادر نشده است

سخنگوی قوهقضائیه گفت : تلاش برخی افراد ذی نفوذ موجب شد یکی از کسانی که در پرونده کرسنت محکوم شد همه محکومیت خود را طی نکند.

محسنی اژه ای در ادامهسخنانش در برنامه شنبه شب نگاهیک شبکه اول سیمادر مورد علت طولانی شدن رسیدگی به پرونده کرسنت افزود: یک قسم این پروندهبه سالهای قبل بر می گردد که رسیدگی و فردی محکوم شد .

وی گفت : البته در برخی از این پرونده ها یقیناَ افراد ذی نفوذسعی می کننداقداماتی کنند که نمی توانیم بگوییماین اقداماتبی تاثیر بوده است .

سخنگوی قوه قضائیهادامه داد : از زمانی که این پرونده تشکیل شد یکی از کسانی که محکوم شده بود همه محکومیت خود را طی نکرد و پیگیری های افراد موجب این مسئله شد .

محسنی اژه ای گفت : بخش دیگری از این پرونده هم نوعی اختلاف در بحث سرزمین بود و آن زمان یکی از اعضای شورای عالی امنیت ملی در این باره اعتراضی داشت.

اژه ای گفت : یک بخش دیگر این پرونده در رابطه با این است که بر اثر این قراردادچه زیانی وارد شده است و آیاافراد، سهلانگاریکرده اندیا خیانت ؟

محسنی اژه ای افزود: برخی ابعاد این پرونده قضایی و برخی غیر قضایی است .

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برای پروندهمتهمان بیمه ایرانقرار مجرمیتصادر شده است یا نه؟ گفت : این پروندهدر دادسرا پس از دفاعیات متهم به این نتیجه رسید کهجرم برای آن محرز شد و بازپرسقرار مجرمیتصادر کرد و اگر دادستان موافقت کندکیفر خواست هم تشکیل می شود.

وی گفت : هنوز دادگاهی تشکیل نشده است که حکم صادر شود در نتیجهقرار مجرمیتصادر شدهاما حکمی صادر نشده است.

اژه ای افزود: پرونده های کیفری به نحوه دفاع متهمو وکلا بستگی دارد و زمانی مشخص برای آننمی توان اعلام کرد و زمان تشکیلدادگاه هم مشخصنیست .

در برخورد با دانه درشتها خط قرمزی وجود ندارد

سخنگوی قوه قضائیهتاکید کرد : برخوردبا دانه درشتها وآقازاده هااز افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران است و هیچ خط قرمزی نداریم امابایداتهاماتثابت شود که گاهی نیز به تحقیقات طولانی نیاز دارد .

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه سخنان خود در برنامه شنبه شب نگاه یکشبکهسیماگفت : تا کنون همخیلی از دانه درشتها را محاکمه کرده ایمو مجازات شده و زندان رفته اند.

وی افزود: در سالهای اخیر هم چنین پرونده هایی داشته ایم و افراد تحت تعقیب بودند و مجازات شدندکه حتی موقعیتاجتماعی بالای داشتند اما مانع از تحت تعقیب قرار گرفتن نشده است .

سخنگوی قوه قضائیه گفت : در مسائل امنیت ملی ناامنی ها و بحث اشرار و اراذل و اوباش در سالهای اخیر برخوردهای گسترده ای داشته ایم و پرونده قوه قضائیهاز لحاظ ورودسریع و رسیدگی به موقعخیلیدرخشان است .

اما ممکن استدو سه پرونده در ذهن مردمباشد که تصور شودتاخیر وجود دارد اما به موقع رسیدگی می کنیمو حتی این فردی که به نظر بسیاریخیلی همبا نفوذ است تحت تعقیب قرار گرفت و بازداشت شد .

اژه ای تصریح کرد : البته اگر همه مجرمان و دزدان را دستگیر کنیم حتما وضع بهتر می شودو عبرت آموز هم خواهد بود و البته اینطور نیست کهدر همه پرونده های فساد یک یقه سفید حضور داشته باشد .

وی افزود : البته برخی افراد متنفذ ممکن است به صورت حرفه ای کارهای خود را به طور پیچیده انجام دهند کهکشف جرم خیلی سخت می شودو زمان هم می برد و تحصیل دلیلهم سخت است که رسیدگی به آن زمان می برد اما برخی افراد عادی این پیچیدگیها را ندارند و جرم خیلی سریع آشکار می شود .

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد : مردم هم حق دارندکه انتظار داشته باشندزودتر رسیدگی شود وما ازمردم کمک می گیریم و نقدشان را همقبول داریم وبرخی مطالبات آنها درست است.

مسئولان فرهنگی به وظایف خود حساس باشند

سخنگوی قوه قضائیهبا تاکید بر برخورد با هر گونه اهانت به مقدسات و ارزش های دینی و اسلامی گفت : اولویت اول ما پیشگیری است تا اتفاقی نیافتد و اگر لازم باشدتذکر می دهیمحتی هشدارهای لازم به نهادهای مربوطداده می شود .

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه سخنان خود در برنامه شنبه شب نگاه یک شبکه اول سیما گفت : در آخرین مرحله اگر نیاز باشد برخورد قضایی صورت می گیرد امااز همه دستگاههای اجرایی و مسئول انتظار داریمبه وظایف خود عمل کنند و آخرین اقدام برخورد قضایی باشد .

وی افزود : مسئولانفرهنگی کشور بایددر باره وظایفشان حساس باشندو قوه قضائیه هم از جمله بازرسی کل کشور بسیار فعال تر شده است .

اژه ای تصریح کرد : البته جریانی در پشت این قضایاوجود دارد که می خواهد مردم مومن وحزب اللهی ها را ازمایش کندودر سایتها ، روزنامه ها و سخنرانیها این موارد را مطرح می کند کهقوه قضائیه هم همه این موارد را رصد می کند .

وی افزود : یک مورد همسخنرانی هتاکانه فردی در همدان بود که به دلیل این اظهارات خود تقریبا مخفی شده بود و ما با کمک شبکه اطلاعاتی وی را بازداشت کردیم .

اژه ای مدیریت فضای مجازی را بسیار مهم و سختو باابعاد پیچیده دانست و گفت : بدون شک باید از اینزمینه هاو فرصت ها استفاده کنیم امادر طرف دیگر باید مواظب بهره برداریهایدشمناناعم از بهره برداری امنیتی ، سیاسی ، جاسوسی هم باشیمو نمی توانیم بی تفاوت از کنار آن بگذریم.

وی افزود : باید دستگاهها ونهادهای مسئول این حساسیت را داشته باشند تا ناچار به ورود دستگاه قضایی نباشیم .

وی افزود : رفتار قوه قضائیهدر مسائل اخیر اصلا عجولانه نیست.

اژه ای گفت : یکی از اهداف برخی شبکه های اجتماعی توسعه فساد و فحشاستو باید همهتلاش و از قوه قضائیهدر این برخوردها حمایت کنند چون دشمنبه شدت از این جریانسوءاستفاده می کند که در فتنه 88 همپشت سر برخی جریانها بود و حتی دستور عملیات نظامی صادر می کرد .

وی از دستگاههای مسئول خواست شبکه های ملی را هر چه سریعترایجاد کنندو زیر ساخت های این شبکه های ملی فراهم شود تا مردم بتوانند بدون نیاز بهشبکه های اجتماعی خارجی امور خود را انجام دهند .

وی افزود : در کارگروهی تخصصی در این زمینه 23 عضو وجود دارد که یک عضو همقوه قضائیه است و بایدبرای ایجاد شبکه ملیمجازیتلاش کنیمو همه دستگاهها این حساسیت را داشته باشند

تقویت نظارت وخدمات الکترونیکی قوه قضائیه در سال آینده

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکهتوسعه برنامه محور و خدماتالکترونیکی ونظارتآن لایندر اولویتقوه قضائیه در سال آینده خواهد بود گفت : استفاده از فناوریهای جدیدرا در برنامه داریم .

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در ادامه سخنان خود در برنامه شنبه شب نگاه یکشبکه اول سیماافزود: در دوره جدید یکی از مسائلبسیار مهم تقویت نظارتحتی در درون قوه قضائیه استو در دیوان عالی کشور همبخشی برای نظارت بر حسن اجرای احکام با نام معاونت نظارت ایجاد شده است .

سخنگوی قوه قضائیه گفت :در زمینه نظارت بر برخورد دادسراها و ارزشیابی قضات و دادگاهها نیز ساختار خوبی داریم و هدف ما این است که سرعت رسیدگی به پرونده ها را افزایش دهیم .

وی با اشاره بهمعاونت های راهبردیو فرهنگی قوه قضائیه گفت: آثار وبرکات آناز جمله افزایش بهره وری در سال آیندهنمایان خواهد شد .

تاریخ خبر: ۱٣۹۲/۱۲/۱٨ ۱٣:۲٦:٠۵

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!