پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

حجم دقیق بودجه 93 مشخص شد

نخستین بودجه دولت تدبیر و امید؛ 783 هزار میلیارد تومان

نیوزبانک-حجم دقیق لایحه بودجه سال 93 کل کشور بیش از 783 هزار میلیارد تومان اعلام شد.

حجم دقیق لایحه بودجه سال 93 کل کشور بیش از 783 هزار میلیارد تومان اعلام شد.

 

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک به نقل از مهر، حسن روحانی رئیس جمهور امروز یکشنبه لایحه بودجه سال آینده کل کشور را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است.

 

رییس جمهور در صحن علنی مجلس هیچ اشاره ای به حجم دقیق لایحه بودجه سال 93 نکرد، این در حالی است که اطلاعات دریافتی خبرنگار مهر نشان می‌دهد: حجم دقیق اولین بودجه دولت تدبیر و امید 7،832،398،522،000،000 ریال است که نسبت به قانون بودجه سال 92 ( بیش از 827 هزار میلیارد تومان) بیش از 6 درصد افزایش نشان می‌دهد.

 

ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل 1393 ﻛﻞ ﻛﺸﻮر از ﺣﻴﺚ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻫﻔﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﻫﺸﺘﺼـﺪ و ﺳـﻲ و دو ﻫـﺰار و ﺳﻴﺼـﺪ و ﻧـﻮد و ﻫﺸـﺖ ﻣﻴﻠﻴـﺎرد و ﭘﺎﻧﺼـﺪ و ﺑﻴﺴـﺖ و دو ﻣﻴﻠﻴﻮن(7,832,398,522,000,000) رﻳﺎل و از ﺣﻴﺚ ﻣﺼﺎرف ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻫﻔﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﻫﺸﺘﺼﺪ و ﺳﻲ و دو ﻫﺰار و ﺳﻴﺼـﺪ و ﻧـﻮد و ﻫﺸـﺖ ﻣﻴﻠﻴـﺎرد و ﭘﺎﻧﺼـﺪ و ﺑﻴﺴـﺖ و دو ﻣﻴﻠﻴﻮن(7,832,398,522,000,000) رﻳﺎل ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:

 

الف - ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ دوﻟﺖ از ﻟﺤﺎظ درآﻣﺪﻫﺎ و واﮔﺬاری داراﻳﻲ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ای و ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﺼﺎرف ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ دوﻟﺖ از ﺣﻴﺚ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ و ﺗﻤﻠﻚ داراﻳﻲ ﻫﺎی ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ای و ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ دو ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﻳﻜﺼﺪ و ﻫﺸﺘﺎد و هﻔﺖ ﻫﺰار و ﻧﻬﺼﺪ و ﻧﻮد و ﻫﺸﺖ ﻣﻴﻠﻴﺎرد و ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﻫﺸﺘﺎد و دو ﻣﻴﻠﻴﻮن(2,187,998,582,000,000) رﻳﺎل ﺷﺎﻣﻞ:

 

1- ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﻧﻬﺼﺪ و ﭼﻬﻞ و ﻧﻪ ﻫﺰار و ﻧﻬﺼﺪ و ﻫﺸﺘﺎد و ﻫﺸﺖ ﻣﻴﻠﻴﺎرد و ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﻧﻮد و ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن(1,949,988,493,000,000) رﻳﺎل.

 

2- درآﻣﺪﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ دوﻳﺴﺖ و ﺳﻲ و ﻫﺸﺖ ﻫﺰار و ده ﻣﻴﻠﻴﺎرد و ﻫﺸﺘﺎد و ﻧﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن(238,010,089,000,000) رﻳﺎل.

 

ب - ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ، ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ از ﻟﺤﺎظ درآﻣﺪﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﻫﺸﺘﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﻫﺸﺖ ﻫﺰار و ﺷﺸﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﭼﻬﺎر ﻣﻴﻠﻴﺎرد و ﭘﻨﺠﺎه و ﺷﺶ ﻣﻴﻠﻴﻮن(5,878,674,056,000,000) رﻳﺎل و از ﺣﻴﺚ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﻫﺸﺘﺼـﺪ و ﻫﻔﺘـﺎد و ﻫﺸﺖ ﻫﺰار و ﺷﺸﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﭼﻬﺎر ﻣﻴﻠﻴﺎرد و ﭘﻨﺠﺎه و ﺷﺶ ﻣﻴﻠﻴﻮن(5,878,674,056,000,000) رﻳﺎل.

 

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک به نقل از مهر، حسن روحانی رئیس جمهور امروز یکشنبه لایحه بودجه سال آینده کل کشور را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است.

 

رییس جمهور در صحن علنی مجلس هیچ اشاره ای به حجم دقیق لایحه بودجه سال 93 نکرد، این در حالی است که اطلاعات دریافتی خبرنگار مهر نشان می‌دهد: حجم دقیق اولین بودجه دولت تدبیر و امید 7،832،398،522،000،000 ریال است که نسبت به قانون بودجه سال 92 ( بیش از 827 هزار میلیارد تومان) بیش از 6 درصد افزایش نشان می‌دهد.

 

ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل 1393 ﻛﻞ ﻛﺸﻮر از ﺣﻴﺚ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻫﻔﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﻫﺸﺘﺼـﺪ و ﺳـﻲ و دو ﻫـﺰار و ﺳﻴﺼـﺪ و ﻧـﻮد و ﻫﺸـﺖ ﻣﻴﻠﻴـﺎرد و ﭘﺎﻧﺼـﺪ و ﺑﻴﺴـﺖ و دو ﻣﻴﻠﻴﻮن(7,832,398,522,000,000) رﻳﺎل و از ﺣﻴﺚ ﻣﺼﺎرف ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻫﻔﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﻫﺸﺘﺼﺪ و ﺳﻲ و دو ﻫﺰار و ﺳﻴﺼـﺪ و ﻧـﻮد و ﻫﺸـﺖ ﻣﻴﻠﻴـﺎرد و ﭘﺎﻧﺼـﺪ و ﺑﻴﺴـﺖ و دو ﻣﻴﻠﻴﻮن(7,832,398,522,000,000) رﻳﺎل ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:

 

الف - ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ دوﻟﺖ از ﻟﺤﺎظ درآﻣﺪﻫﺎ و واﮔﺬاری داراﻳﻲ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ای و ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﺼﺎرف ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ دوﻟﺖ از ﺣﻴﺚ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ و ﺗﻤﻠﻚ داراﻳﻲ ﻫﺎی ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ای و ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ دو ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﻳﻜﺼﺪ و ﻫﺸﺘﺎد و هﻔﺖ ﻫﺰار و ﻧﻬﺼﺪ و ﻧﻮد و ﻫﺸﺖ ﻣﻴﻠﻴﺎرد و ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﻫﺸﺘﺎد و دو ﻣﻴﻠﻴﻮن(2,187,998,582,000,000) رﻳﺎل ﺷﺎﻣﻞ:

 

1- ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﻧﻬﺼﺪ و ﭼﻬﻞ و ﻧﻪ ﻫﺰار و ﻧﻬﺼﺪ و ﻫﺸﺘﺎد و ﻫﺸﺖ ﻣﻴﻠﻴﺎرد و ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﻧﻮد و ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن(1,949,988,493,000,000) رﻳﺎل.

 

2- درآﻣﺪﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ دوﻳﺴﺖ و ﺳﻲ و ﻫﺸﺖ ﻫﺰار و ده ﻣﻴﻠﻴﺎرد و ﻫﺸﺘﺎد و ﻧﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن(238,010,089,000,000) رﻳﺎل.

 

ب - ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ، ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ از ﻟﺤﺎظ درآﻣﺪﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﻫﺸﺘﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﻫﺸﺖ ﻫﺰار و ﺷﺸﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﭼﻬﺎر ﻣﻴﻠﻴﺎرد و ﭘﻨﺠﺎه و ﺷﺶ ﻣﻴﻠﻴﻮن(5,878,674,056,000,000) رﻳﺎل و از ﺣﻴﺚ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﻫﺸﺘﺼـﺪ و ﻫﻔﺘـﺎد و ﻫﺸﺖ ﻫﺰار و ﺷﺸﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﭼﻬﺎر ﻣﻴﻠﻴﺎرد و ﭘﻨﺠﺎه و ﺷﺶ ﻣﻴﻠﻴﻮن(5,878,674,056,000,000) رﻳﺎل.

تاریخ خبر: ۱٣۹۲/٠۹/۱٧ ۱۱:٠٣:۵۱

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!