پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

از سوی بانک مرکزی

آیین‌نامه ایجاد و تعطیلی شعب بانکی ابلاغ شد

نیوزبانک- بانک مرکزی مصوبه 17 ماده‌ای شورای پول و اعتبار درخصوص آیین‌نامه ایجاد یا تعطیلی شعبه یا باجه موسسات اعتباری داخل کشور را به بانک‌های دولتی، خصوصی، پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ابلاغ کرد.

 بانک مرکزی مصوبه 17 ماده‌ای شورای پول و اعتبار درخصوص آیین‌نامه ایجاد یا تعطیلی شعبه یا باجه موسسات اعتباری داخل کشور را به بانک‌های دولتی، خصوصی، پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ابلاغ کرد.

 

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک ، بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (14) آیین‌نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه مؤسسات اعتباری در داخل کشور را به بانک‌های ابلاغ کرد.

 

شورای پول و اعتبار این دستورالعمل را به شرح زیر تصویب کرد:

 

ماده 1 ـ گستره شمول تعاریف ذیل منحصرا محدود به این دستورالعمل است:

 

1 ـ 1 ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

1 ـ 2 ـ مؤسسه اعتباری: بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می‌باشد.

 

1 ـ 3 ـ آیین‌نامه: ایین‌نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه مؤسسات اعتباری در داخل کشور.

 

1 ـ 4 ـ شعبه: واحد عملیاتی از مؤسسه اعتباری است که در چارچوب آئین‌نامه و دستورالعمل ایجاد می‌شود و می‌تواند تمام یا بخشی از عملیات مجاز بانکی را براساس ضوابط داخلی که به تصویب هیئت مدیره می‌رسد، انجام دهد.

 

1 ـ 5  باجه: بخشی از شعبه است که در غیر محل شعبه و در استان محل استقرار شعبه به صورت ثابت یا

 

سیار دایر می شود و می تواند بنا به تشخیص مؤسسه اعتباری و متناسب با حجم فعالیت و خدمات مورد

 

نیاز مشتریان، قسمتی از عملیات شعبه را که نیازمند اعتبارسنجی مشتریان نبوده و به تبع آن تعهدی

 

نیز برای شعبه ایجاد نمی‌نماید، انجام دهد.

 

1 ـ 6 ـ  جابجایی: تغییر مکان شعبه و یا باجه در حوزه جغرافیایی محل استقرار شعبه و در محدوده جغرافیایی

 

تا نزدیکترین شعبه و یا باجه.

 

1 ـ 7 ـ  تبدیل: ارتقاء فعالیت باجه به شعبه و یا تقلیل فعالیت شعبه به باجه.

 

1 ـ 8 ـ  تعطیلی: خاتمه فعالیت شعبه و یا باجه.

 

1 ـ 9 ـ  شناسه اختصاصی: مجموعه‌ای از اعداد و یا حروف که از سوی بانک مرکزی برای هر یک از شعب یا

 

باجه‌های مؤسسه اعتباری به صورت منحصر به فرد تعریف می‌گردد.

 

1 ـ 10 ـ  سامانه: سامانه جامع شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که از طریق پرتال بانک مرکزی به

 

قابل دسترسی می باشد. portal.pbn.net آدرس

 

ماده 2 ـ  ایجاد و تبدیل شعبه و یا باجه توسط مؤسسه اعتباری صرفاً با اخذ شناسه اختصاصی از اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی امکان پذیر می‌باشد. اعطای شناسه اختصاصی از طریق سامانه انجام‌ می‌شود.

 

ماده 3 ـ کد شعب و یا باجه‌های مؤسسه اعتباری که تا قبل از ابلاغ دستورالعمل فعال شده‌اند، به منزله شناسه اختصاصی تلقی می‌گردد.

 

ماده 4 ـ ارتباط هر یک از مؤسسات اعتباری با سامانه از طریق نام کاربری و رمز عبوری که توسط اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی به مدیر عامل مؤسسه اعتباری ذیربط ابلاغ می‌شود، امکان‌پذیر است.

 

ماده 5 ـ مؤسسه اعتباری موظف است برنامه ایجاد و تبدیل شعب و یا باجه‌های خود را که به تصویب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری رسیده است، حداقل یک ماه قبل از ارایه درخواست ایجاد و تبدیل هر یک از شعب و یا باجه های خود، در سامانه ثبت نموده و فرم چاپی برنامه مندرج در سامانه را پس از امضای مدیرعامل به همراه مصوبه هیأت مدیره به اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی ارسال نماید.

 

ماده 6 ـ  مؤسسه اعتباری موظف است برنامه جابجایی و تعطیلی شعب و یا باجه‌های خود را که به تصویب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری رسیده است، حداقل سه ماه قبل از ارایه درخواست جابجایی و تعطیلی هر یک از شعب و یا باجه‌های خود، در سامانه ثبت نموده و فرم چاپی برنامه مندرج در سامانه را پس از امضای مدیر عامل به همراه مصوبه هیأت مدیره به اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی ارسال نماید.

 

ماده 7 ـ  مؤسسه اعتباری موظف است درخواست ایجاد، جابجایی، تبدیل و تعطیلی هر یک از شعب و یا باجه های خود را صرفاً از طریق درج در سامانه به اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی اعلام نماید.

 

ماده 8 ـ  چنان چه درخواست ایجاد، جابجایی و تبدیل هر یک از شعب و یا باجه‌های مؤسسه اعتباری در نسبت مانده خالص دارایی‌های ثابت به حقوق » چارچوب مصوبه هیأت مدیره بوده و مؤسسه اعتباری را براساس ضوابط مقرر، رعایت نموده باشد، « صاحبان سهام پس از کسر سود انباشته و سود قطعی نشده، موظف است مدارک و مستندات اعلامی از سوی اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی شامل تصاویر اجاره نامه، مبایعه‌نامه، سند مالکیت (حسب مورد) و تأییدیه بلاشرط نیروی انتظامی  که تمامی آنها ممهور به مهر مؤسسه اعتباری می‌باشد  را به اداره مزبور ارسال نماید.

 

ماده 9 ـ  اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی پس از حصول اطمینان از تکمیل بودن مدارک و مستندات ارسالی مؤسسه اعتباری و انطباق آنها با درخواست ایجاد، تبدیل و جابجایی و هر یک از شعب و یا باجه‌ها حسب مورد، نسبت به اعطا و فعال نمودن شناسه اختصاصی و یا اعلام موافقت با جابجایی شعبه و یا باجه اقدام و نتیجه را از طریق سامانه به مؤسسه اعتباری اعلام می‌نماید.

 

تبصره : مؤسسه اعتباری موظف است، صرفاً پس از اعلام موافقت اداره مجوزهای بانک مرکزی با درخواست جابجایی هر یک از شعب و یا باجه ها نسبت به اطلاع رسانی مطابق با مفاد ماده ( 12 ) آیین‌نامه اقدام نماید.

 

ماده 10 ـ چنان چه شعبه و یا باجه مؤسسه اعتباری ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ اخذ شناسه اختصاصی شروع به فعالیت ننماید، اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی نسبت به غیرفعال نمودن شناسه مذکور اقدام و مراتب را از طریق سامانه به مؤسسه اعتباری اعلام می‌نماید.

 

ماده 11 ـ چنان چه درخواست تعطیلی هر یک از شعب و یا باجه‌های مؤسسه اعتباری در چارچوب مصوبه هیأت مدیره باشد، اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی حسب اعلام مؤسسه اعتباری مبنی بر خاتمه فعالیت شعبه و یا باجه، نسبت به غیرفعال نمودن شناسه اختصاصی اقدام و نتیجه را از طریق سامانه به مؤسسه اعتباری اعلام می‌نماید.

 

ماده 12 ـ   چنان چه درخواست مؤسسه اعتباری جهت اخذ، فعال نمودن و یا غیر فعال نمودن شناسه اختصاصی به هر دلیلی مردود گردد، اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی مراتب را به همراه دلایل رد درخواست از طریق درج پیام در سامانه به اطلاع مؤسسه اعتباری می‌رساند.

 

ماده 13 ـ اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی به درخواست های ایجاد و جابجایی شعبه و یا باجه و نیز ارتقاء نسبت مانده خالص دارایی های ثابت به حقوق صاحبان سهام پس از کسر » باجه به شعبه مؤسسه اعتباری که را رعایت ننموده باشد، ترتیب اثر نخواهد داد. « سود انباشته و سود قطعی نشده را رعایت ننموده باشد، ترتیب اثر نخواهد داد.

 

ماده 14 ـ صرفا شعب مؤسسه اعتباری دارای شناسه اختصاصی فعال در سامانه می‌توانند با سامانه‌های ملی پرداخت و همچنین سایر پایگاه‌های اطلاعاتی بانک مرکزی ارتباط داشته باشند.

 

ماده 15 ـ در صورتی که تخلف مؤسسه اعتباری از مفاد آیین‌نامه و دستورالعمل، توسط معاونت نظارتی احراز و مورد تأیید رئیس کل بانک مرکزی قرار گیرد، اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی نسبت به غیرفعال نمودن شناسه اختصاصی شعب و یا باجه هایی که به واسطه تخلف از مفاد آیین نامه و دستورالعمل ایجاد، جابجا و یا تبدیل شده‌اند، اقدام می نماید.

 

ماده 16 ـ اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه، فهرست شعب و یا باجه‌های مجاز مؤسسات اعتباری را از طریق درج در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی در دسترس عموم قرار داده و بروزرسانی می‌نماید.

 

ماده 17 ـ این دستورالعمل چهار ماه پس از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا می‌باشد.

 

این دستورالعمل در هفده ماده و یک تبصره در بیستمین جلسه مورخ 7 / 7 / 1392 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری به تصویب رسید.

تاریخ خبر: ۱٣۹۲/٠٨/۲۱ ٠۹:۵۱:٠٧

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!