پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

عضو شورای پول و اعتبار:

تمامی قراردادهای عقود بانکی یکنواخت می شود

نیوزبانک- عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به مصوبه ماده ۲۸ قانون بهبود فضای کسب و کار در جلسه اخیر شورا برای فرم قرارداد مشارکت مدنی، گفت: براساس قانون بهبود فضای کسب و کار همه قراردادهای ۱۲ گانه عقود بانکی باید یکنواخت شود.

عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به مصوبه ماده ۲۸ قانون بهبود فضای کسب و کار در جلسه اخیر شورا برای فرم قرارداد مشارکت مدنی، گفت: براساس قانون بهبود فضای کسب و کار همه قراردادهای ۱۲ گانه عقود بانکی باید یکنواخت شود.

 

له گزارش پایگاه خبری نیوزبانک، کورش پرویزیان درباره مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، با اشاره به ماده 23 قانون بهبود فضای کسب و کار، اظهارداشت: طبق این بند قانونی همه دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند به منظور ایجاد ترازی و عادلانه کردن قراردادهای الحاقی، در انعقاد قرارداد با شرکت‌های خصوصی و تعاونی برای خرید کالا یا خدمت از فرم‌های یکنواخت استفاده کنند.

 

وی افزود: همچنین در تبصره این قانون آمده است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی مکلف است ظرف شش ماه پس از اجرایی شدن این قانون فرم‌های یکنواختی برای هر یک از عقود اسلامی که منجر به اعطای تسهیلات می‌شود، نحوه پرداخت تسهیلات و شیوه‌های اخذ ضمانت‌نامه از بخش‌های خصوصی و تعاونی متناسب با اعتبار سنجی مشتریان تهیه کرده و به تصویب شورای پول و اعتبار رسانده و بر حسن اجرای آن نظارت کند.

 

عضو شورای پول اعتبار با بیان اینکه این اولین فرم قراردادی بود که با مصوبه شورای پول و اعتبار یکنواخت شد، گفت: در واقع فرم قرارداد نمونه برای تسهیلات مشارکت مدنی تدوین شده است است؛ البته متناسب با هر قرارداد، برخی موارد اضافه می‌شود و معمولا قرارداد بین بانک و مشتری است و استفاده از فرم یکسان برای ایجاد چارچوب کلی است.

 

پرویزیان با بیان اینکه طبق قانون باید همه قرارداد‌ها متناسب با عقود بانکی یکنواخت شود، ادامه داد: این احتمال وجود دارد که متناسب با شرایط مختلف، بانک و مشتری، مواردی را به قرارداد اضافه کنند.

 

بر اساس این گزارش، شورای پول و اعتبار فرم قرارداد مشارکت مدنی را در 28 ماده و 9 تبصره تصویب کرد.

 

در این مصوبه با اشاره به قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 مجلس شورای اسلامی، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آمده است: این قرارداد بین امضا‌کنندگان زیر منعقد می‌گردد: الف بانک و موسسه اعتباری ...... شعبه ........ به نشانی .................. با نمایندگی آقای/خانم .................. که از این پس در این قرارداد بانک/موسسه اعتباری نامیده می‌شود.

 

ب_( در صورتی که تسهیلات‌گیرنده شخص حقیقی باشد) خانم............. فرزند .......... تاریخ تولد ............شماره شناسنامه ............ محل صدور ............ شماره سریال شناسنامه .............. کد ملی/شماره اختصاصی اتباع خارجی ........... کد اقتصادی ............. کد پستی ............. به نشانی .............................................. شماره تماس ثابت.............. شماره تلفن همراه ................. پست الکترونیک ...............

 

(در صورتی که تسهیلات‌گیرنده شخص حقوقی باشد) شرکت ................... ثبت شده به شماره ................ مورخ ............. اداره ثبت شرکت‌های ............... کد اقتصادی .................. شناسه ملی/ شماره اختصاصی اتباع خارجی .............. با امضای آقای /خانم ................. فرزند ................. شماره شناسنامه .............. تاریخ تولد ................ کد ملی/شماره اختصاصی اتباع خارجی..................... به عنوان ...................... شرکت و با مهر شرکت طبق آگهی شماره ................. روزنامه رسمی شماره ........................ مورخ .................... کد پستی ....................... به نشانی .............................................. شماره تماس ثابت ..................... شماره تلفن همراه ............................ پست الکترونیک .......................................... که از این پس در این قرارداد شریک نامیده می‌شود.

 

(در صورت اخذ ضمانت حسب صلاحدید بانک/ موسسه اعتباری) ج_ضامن/ضامنین

 

(در صورتی که ضامن/ضامنین شخص حقیقی باشد)

 

آقای/خانم .................... فرزند .......... تاریخ تولد................... شماره شناسنامه ............. محل صدور ............... شماره سریال شناسنامه ............. کد ملی ............... کد پستی .................. به نشانی ........................ شماره تماس ثابت .................. شماره همراه ................... پست الکترونیک ...................................

 

(در صورتی که ضامن/ضامنین شخص حقوقی باشد)

 

شرکت ........................ ثبت شده به شماره .......................... مورخ .......................... اداره ثبت شرکت‌های ........................ کد اقتصادی ............... شناسه ملی ...................... با امضای آقای/خانم ............... فرزند ...................... شماره شناسنامه ....................... تاریخ تولد.................. کد ملی ............................... با سمت ...................... شرکت و آقای/خانم ................... فرزند ............. شماره شناسنامه ................ تاریخ تولد ................... کد ملی .................. با سمت .................... شرکت و با مهر شرکت طبق آگهی شماره .................. روزنامه رسمی شماره ............... مورخ ................... کد پستی .................. به نشانی ........................ شماره تلفن ثابت .............. شماره همراه ..................................... پست الکترونیک ..............................................................

 

تبصره_ نشانی، پست الکترونیک و تلفن‌های بانک/موسسه اعتباری، شریک و ضامن/ضامنین همان موارد مندرج در این ماده است. چنانچه یکی از اشخاص مزبور نشانی، پست الکترونیک و تلفن‌های خود را تغییر دهد باید موضوع را به صورت کتبی به طرف‌های دیگر ابلاغ کند تا وقتی که تغییر موارد فوق، کتبا به طرف دیگر ابلاغ نشده باشد، کلیه مکاتبات و مراسلات و ابلاغیه‌ها و اخطاریه‌های اجرایی و غیره، حسب مورد از این طریق نشانی، پست الکترونیک و تلف‌ن‌هایی که در این ماده قید شده است، ارسال می‌شود و ابلاغ شده تلقی می‌گردد.

 

ماده 2_ موضوع قرارداد که از این پس در این قرارداد طرح نامیده می‌شود عبارت است از :

 

....................................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................

 

ماده 3_ با توجه به ارزیابی و بررسی‌های انجام شده از طرف بانک/موسسه اعتباری، هزینه کل اجرای طرح موضوع مشارکت، که به اطلاع شریک رسیده است، مبلغ (به عدد) ......................... به حروف .......................... می‌باشد و بانک/موسسه اعتباری با پرداخت مبلغ (به عدد) ................................... به حروف.................................. به عنوان سهم‌الشرکه به نسبت ............................ درصد، در طرح موضوع مشارکت شریک شد.

 

ماده 4_ بانک/موسسه اعتباری و شریک موافقت نمودند که بانک/موسسه اعتباری سهم‌الشرکه خود را به سحاب مشترک نزد بانک/موسسه اعتباری واریز نماید. واریز سهم‌الشرکه بانک/موسسه اعتباری به سحاب مشترک و استفاده از وجوه حساب مشترک مندرج در این ماده متناسب با پیشرفت طرح به صورت تدریجی و با رعایت شرایط این قرارداد صورت می‌گیرد.

 

ماده 5_ طبق ارزیابی انجام شده توسط بانک/موسسه اعتباری (که مورد قبول شریک می‌باشد) شریک بخشی از سهم‌الشرکه خود را مصرف اجرای قسمتی از طرح موضوع مشارکت رسانده و تعهد گردید سرمایه مشارکت مدنی را به تشخیص و تایید بانک/موسسه اعتباری به مصرف اجرای بقیه طرح موضوع مشارکت برساند و یا به محض درخواست بانک/مؤسسه اعتباری، سهم‌الشرکه خود را نقداً به حساب مشترک مشارکت واریز نماید.

 

تبصره ـ‌ تشخیص بانک/ مؤسسه اعتباری در مورد مصرف شدن سهم‌الشرکه شریک در جهت اجرای طرح موضوع مشارکت و یا واریز آن به حساب مشترک مشارکت، برای شریک معتبر و لازم‌الاجرا می‌باشد. مصرف شدن وجوه برداشت شده قبلی در محل طرح، در هر مرحله موکول به تأیید کتبی بانک/ مؤسسه اعتباری می‌باشد.

 

ماده 6ـ مدت این قرارداد از زمان انعقاد به مدت ............ تعیین گردید و شریک ضمن عقد خارج لازم، حق رجوع و فسخ قرارداد را از خود سلب و ساقط نمود.

 

ماده 7ـ اداره امور شرکت مدنی با رعایت مفاد قرارداد حاضر و قوانین جاری، تبرعاً به عهده شریک و با نظارت بانک/ مؤسسه اعتباری می‌باشد و شریک متعهد و ملتزم گردید اجرای طرح را طبق .....................(اسناد، مدارک، مجوزهای لازم و قانونی و...) و مورد توافق از هر حیث و هر جهت رأساً و با نظارت بانک/مؤسسه اعتباری انجام دهد و از این جهت هیچ‌گونه مسئولیتی متوجه بانک/ مؤسسه اعتباری نمی‌باشد.

 

تبصره ـ بانک/ مؤسسه اعتباری حق دارد پس از احراز قصور شریک در مدیریت شرکت مدنی، از اذن خود در مدیریت شریک رجوع نموده و با استفاده از وجوه موجود در حساب مشترک مشارکت، نسبت به تکمیل موضوع مشارکت اقدام و عندالاقتضاء هزینه‌های اضافی را پرداخت و به عنوان افزایش سهم‌الشرکه خود منظور نماید.

 

ماده 8ـ شریک متعهد گردید که به هیچ‌وجه، بیش از سهم‌الشرکه واریز شده به حساب و یا تحویل شده به مدیر یا مدیران شرکت، مجاز به انجام معامله و قبول تعهدات مالی نمی‌باشد. شریک قبول و تعهد نمود کلیه هزینه‌های اضافه بر هزینه اجرای طرح موضوع این قرارداد به شرح ماده (3) را از اموال و منابع خود تأمین و پرداخت نماید. شریک جمع هزینه‌های مزبور را به بانک/ مؤسسه اعتباری صلح نمود و ضمن عقد صلح مزبور قبول نمود که سهم‌الشرکه بانک/ مؤسسه اعتباری تغییر نیابد و افزایش هزینه‌ها تأثیری در میزان سهم‌الشرکه مندرج در این قرارداد نداشته باشد.

 

ماده 9ـ مشارکت بانک/ مؤسسه اعتباری و شریک در طرح موضوع مشارکت، به صورت مشاع بوده و کلیه احکام اموال مشاعی نسبت به آن جاری است، همچنین شریک حق تقاضای افراز مال مشترک و هرگونه معامله اعم از عین و منفعت را نسبت به اموال موضوع مشارکت از خود سلب و ساقط نمود.

 

تبصره ـ انعقاد قرارداد توسط شریک با پیمانکار و یا پیمانکاران به منظور اجرای قرارداد با اطلاع قبلی و نظارت بانک/ مؤسسه اعتباری بلااشکال است.

 

ماده 10ـ شریک تعهد نمود امکان بازدید بانک/ مؤسسه اعتباری را از محل اجرای طرح فراهم و در هر زمان که بانک/ مؤسسه اعتباری به تشخیص خود گزارش مربوط به نحوه فعالیت شریک را مطالبه نماید، شریک بلافاصله گزارش مربوطه را تهیه و به ضمیمه مدارک مربوط تسلیم نماید.

 

ماده 11ـ شریک با امضای این قرارداد متعهد گردید مدیریت منابع و مصارف موضوع مشارکت را به نحوی به انجام رساند که در پایان دوره مشارکت، سهم‌الشرکه متعلقه بانک/ مؤسسه اعتباری به علاوه سود ابرازی موضوع مشارکت، اعلامی از سوی شریک، مندرج در برگ درخواست تسهیلات مورخ ............ به حساب بانک/ مؤسسه اعتباری منظور گردد، در غیر این صورت شریک ملتزم و متعهد گردید سهم‌الشرکه متعلقه بانک/ مؤسسه اعتباری به علاوه سود ابرازی موضوع مشارکت و ضرر و زیان وارده به بانک/ مؤسسه اعتباری را صلح و تبرعاً از اموال خود تأمین و پرداخت نماید.

 

ماده 12ـ در پایان مدت قرارداد، پس از وضع تمامی هزینه‌های مشارکت، مانده حساب مشترک مشارکت مدنی پس از برداشت سرمایه هر یک از شرکا نشان‌دهنده سود مشارکت می‌باشد و سود مذکور به نسبت ................درصد سهم بانک/ مؤسسه اعتباری و...................... درصد سهم شریک بین بانک/ مؤسسه اعتباری و شریک تقسیم خواهد شد. در صورتی که قرارداد قبل از انقضای مدت به هر دلیل فسخ گردد:

 

اولاً: چنانچه سود قابل محاسبه باشد به تناسب مذکور در این ماده بین بانک/ مؤسسه اعتباری و شریک تقسیم و سهم شریک به حساب وی منظور خواهد شد؛

 

ثانیاً: در صورتی که موضوع مشارکت به فروش نرفته باشد، به قیمت روز یا قیمت مورد موافقت بانک/ مؤسسه اعتباری توسط شریک شخصاً خریداری و وجه آن به حساب مشترک مشارکت مدنی واریز و سود حاصل به تناسب مقرر فوق بین بانک/ مؤسسه اعتباری و شریک تقسیم و سهم سود شریک به حساب وی منظور خواهد شد.

 

ماده 13ـ شریک به موجب این قرارداد تعهد نمود:

 

13ـ1ـ در پایان مدت مشارکت و در صورت درخواست بانک/ مؤسسه اعتباری، بلافاصله حصه قابل فروش بانک/ مؤسسه اعتباری را حداقل به مبلغ اصل سهم‌الشرکه پرداختی بانک/ مؤسسه اعتباری، سود و سایر هزینه‌های انجام شده طبق قرارداد حاضر، خریداری و یا با هماهنگی و نظارت بانک/ مؤسسه اعتباری، آن را به شخص ثالث به فروش رسانده و طبق جدول محاسباتی که از سوی بانک/مؤسسه اعتباری به رؤیت شریک می‌رسد، با بانک/ مؤسسه اعتباری تسویه حساب نماید.

 

13ـ2ـ هرگاه به هر علت و جهتی، اقدام قضایی و قانونی علیه شریک از طرف شخص یا اشخاص ثالث صورت گیرد، به نحوی که به هر عنوان انجام موضوع مشارکت از طرف شریک میسر نگردد، رفع اشکال و مانع و همچنین مسئولیت امر به عهده شریک بوده و شریک مسئول جبران ضرر و زیان بانک/ مؤسسه اعتباری و عواقب ناشی از تأخیر در اجرای موضوع مشارکت خواهد بود.

 

13ـ3ـ در مواردی که شریک در اثنای مدت این قرارداد به تشخیص بانک/ مؤسسه اعتباری، از مفاد این قرارداد تخلف نماید، از تاریخ تخلف و به محض اعلام بانک/ مؤسسه اعتباری می‌بایست اصل سهم الشرکه پرداختی بانک/ مؤسسه اعتباری به همراه جریمه‌ای معادل............ (نرخ سود مورد انتظار) درصد سهم‌الشرکه پرداختی بانک/ مؤسسه اعتباری، به تناسب مدت سپری شده و سایر هزینه‌های انجام شده طبق قرارداد حاضر را به بانک/ مؤسسه اعتباری پرداخت نماید.

 

13ـ4ـ در صورت عدم پرداخت وجوه در سررسید مقرر، از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل با بانک/ مؤسسه اعتباری و همچنین در مواردی که شریک در اثنای مدت این قرارداد به تشخیص بانک/ مؤسسه اعتباری از مفاد این قرارداد تخلف نماید، از تاریخ اعلام تخلف اخیر توسط بانک/ مؤسسه اعتباری، مبلغی علاوه بر وجوه تأدیه نشده خود، به عنوان وجه التزام تأخیر تأدیه دین، که براساس مفاد «آیین‌نامه مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول مؤسسات اعتباری»، موضوع تصویب‌نامه شماره 153965/ت41498هـ، مورخ 3 آبان‌ماه 1388 هیأت وزیران و طبق فرمول زیر توسط بانک/ مؤسسه اعتباری محاسبه و اعلام می‌گردد، پرداخت نماید:

 

تعداد روز* (نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین + سود متعلقه) *مائده مطالبات تقسیم می‌شود بر تعداد روزهای واقعی سال 100

 

تبصره 1ـ مانده مطالبات مندرج در فرمول این ماده شامل مانده از اصل سهم‌الشرکه پرداختی بانک/ مؤسسه اعتباری به علاوه سود مورد انتظار می‌باشد که شریک ضمن عقد خارج لازم تقبل و ملزم به پرداخت آن گردید.

 

تبصره 2_ مبنای محاسبه وجه التزام تاخیر تادیه دین درخصصو مواردی که تخلف شریک ناشی از ارائه اطلاعات نادرست موثر در انعقاد و اجرای این قرارداد و یا مصرف تسهیلات در محلی خارج از موضوع قرارداد باشد، تاریخ انعقاد قرارداد حاضر می‌باشد.

 

ماده 14ـ بانک/مؤسسه اعتباری پس از گذشت حداکثر دو ماه از سررسید مقرر و عدم پرداخت مطالبات بانک/ مؤسسه اعتباری (موضوع ماده 11 این قرارداد) توسط شریک، موضوع را از طریق موارد مندرج در تبصره ماده (1) این قرارداد و اصلاحیه‌های اعلامی احتمالی، به اطلاع ضامن/ ضامنین می‌رساند.

 

ماده 15ـ ضامن/ ضامنین با علم و اطلاع و وقوف کامل راجع به مندرجات این قرارداد و کمیت و کیفیت تعهدات شریک، مشترکاً و متضامناً، انجام کلیه تعهدات و پرداخت بدهی‌هایی که در ارتباط با انجام موضوع این قرارداد به عهده شریک است را تعهد نمودند و بانک/ مؤسسه اعتباری به استناد این قرارداد حق دارد علاوه بر مراجعه به شریک، به هر یک از ضامنین، منفرداً و یا مشترکاً مراجعه و ایفای تعهدات قرارداد را مطالبه و وجوه متعلقه را وصول نماید.

 

ماده 16ـ شریک و ضامن/ ضامنین طی عقد خارج لازم، به طور غیرقابل رجوع به بانک/ مؤسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند که هرگونه مطالبات خود ناشی از این قرارداد را اعم از مستقیم یا غیرمستقیم پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی هر یک از حساب‌ها (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد بانک/ مؤسسه اعتباری و یا سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری رأساً و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی شریک منظور نماید. در صورتی که وجوه به صورت ارزی باشد بانک/ مؤسسه اعتباری آن را برداشت و به نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه می‌نماید. اقدام بانک/ مؤسسه اعتباری در این خصوص برای شریک و ضامن/ ضامنین غیرقابل اعتراض و لازم‌الاجرا می‌باشد.

 

تبصره 1ـ هرگونه وجوهی که پس از سررسید یا به تعویق افتادن مطالبات این قرارداد به بانک/ مؤسسه اعتباری پرداخت و یا از حساب‌ها و اموال و اسناد برداشت می‌شود، ابتدا بابت هزینه‌های قانونی منظور شده و مابقی بین سه جزء اصل مبلغ، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین تسهیم بالنسبه می‌شود.

 

تبصره 2ـ بانک/ مؤسسه اعتباری اقدامات موضوع این ماده را پس از ارسال سه اخطاریه به شریک و ضامن/ ضامنین، از طریق موارد مذکور در تبصره ماده (1) این قرارداد و اصلاحیه‌های اعلامی و احتمالی و با مهلت 10 روز برای هر یک از اخطاریه‌های مزبور، اجرایی می‌نماید.

 

ماده 17_ دفاتر و صورت حساب‌های بانک/موسسه اعتباری در هر مورد معتبر و غیر قابل اعتراض است و تشخیص تخلف از مقررات و یا هر یک از شرایط و تعهدات این قرارداد با بانک/موسسه اعتباری بوده و تعبیر و تفسیر بانک/ موسسه اعتباری مورد قبول شریک می‌باشد. دفاتر و صورت‌‌حساب‌های بانک/موسسه اعتباری از نظر اعلام به مراجع قضایی و یا دفاتر اسناد رسمی و ادارات و دوایر اجرای ثبت جهت صدور اجرائیه یا محاسبات بعدی در جریان عملیات اجرایی در هر مورد کافی می‌باشد و شریک حق هرگونه ایراد و اعتراض نسبت به مندرجات آن و محاسبات و اقدامات اجرایی بانک/ موسسه اعتباری و اجرای ثبت را تا استیفای کلیه حقوق بانک و ایفای تعهدات و دیون موضوع قرارداد از خود سلب و ساقط نمود.

 

تبصره_ طرفین توافق نمودند هرگونه اشتباه در محاسبات بانک/موسسه اعتباری قابل برگشت بوده و ضمن قبول محاسبات اصلاحی، نسبت به تنظیم و اصلاح اسناد و اوراق مربوطه اقدام نماید.

 

ماده 18_ هرگاه بانک/ موسسه اعتباری برای وصول مطالبات خود درخواست صدور اجرائیه نماید، پرداخت تمامی هزینه‌های اجرایی و مبلغی معادل آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله در امور اجرائی و همچنین در صورتی که بانک ناگزیر از توسل به اقدامات قضایی گردد، هزینه قضایی و دادرسی و حق‌الوکاله وکیل یا نماینده قضایی و خسارات از هر جهت (طبق تشخیص و اعلام بانک/ موسسه اعتباری) بر ذمه شریک بوده که علاوه بر انجام سایر تعهدات، ملزم به پرداخت آن می‌باشد.

 

ماده 19_ بانک/موسسه اعتباری می‌تواند از هر طریق جهت وصول مطالبات خود اقدام نماید و اقدام اولیه بانک/موسسه اعتباری مانع از اقدامات بعدی به طریق یا طرق دیگر جهت وصول مطالبات خود نخواهد بود.

 

ماده 20_ به منظور تضمین حسن انجام تعهدات ناشی از این قرارداد، وثیقه/وثایق مشورحه ذیل:

 

(مشخصات کامل وثیقه، وثایق ماخوذه ذکر گردد)

 

.........................................................................................................................................

 

.........................................................................................................................................

 

.........................................................................................................................................

 

توسط شریک و یا وثیقه‌گذاران( در صورتی که شخص حقیقی باشد) آقای/ خانم ...................... فرزند ......... تاریخ تولد ................ شماره شناسنامه ................. محل صدور .............. شماره سریال شناسنامه .................. کد ملی ......................... کد پستی .......................... نشانی ........................... شماره تماس ثابت ..................................... شماره تلفن همراه ............... پست الکترونیک .............................

 

در صورتی که شخص حقوقی باشد: شرکت ...................... ثبت شده به شماره ................... مورخ ........... اداره ثبت شرکت‌های .......................... کد اقتصادی ..................... شناسنامه ملی ................. با امضای آقای/ خانم ........................ فرزند ........................ شماره شناسنامه ................. تاریخ تولد................. کد ملی................ با سمت ............... شرکت و آقای /خانم .................... فرزند ............... شماره شناسنامه ................. تاریخ تولد.............. کد ملی................ با سمت ................. شرکت و با مهر شرکت طبق آگهی شماره ................ روزنامه رسمی شماره ............ مورخ ........... کد پستی ........... به نشانی ......................................... شماره تلفن ثابت .................... شماره تلفن همراه .......................... پست الکترونیک ................... ............ در وثیقه بانک/ موسسه اعتباری مستقر گردید. قبض و اقباض درخصوص مورد وثیقه مندرج در این مده به عمل آمد و مورد وثیقه مجددا به طور صحیح و سالم تحویل مالک یا مالکان مورد وثیقه داده شد.

 

ماده 21_‌ شرکت تعهد نمود که در صورت تقاضای بانک/ موسسه اعتباری هر آنچه مورد وثیقه قرار می‌گیرد و همچنین اموال موضوع عملیات ناشی از این قرارداد را پس از امضاء قرارداد حاضر در مدت انجام آن همه ساله به ملغی که مورد موافقت بانک/ موسسه اعبترای باشد در برابر آتش سوزی، انفجار، زلزله، سیل، صاعقه و سایر خطرات مرتبطی که بانک/ موسسه اعتباری تعیین می‌کند نزد یکی از شرکت‌های بیمه مجاز به هزینه خود به نفع بانک/ موسسه اعتباری بیمه کند. بیمه نامه را بلادرنگ به بانک/ موسسه اعتباری تسلیم کند. همچنین 15 روز قبل از انقضاء مدت بیمه مدارک تجدید بیمه را به بانک/ موسسه اعتباری ارائه دهد. در صورتی که شریک تعهدات خود را به شرح فوق انجام ندهد بانک/ موسسه اعتباری می‌تواند موضوع مشارکت و وثایق را وکالتا از طرف شریک به هزینه خود بیمه کرده و مبلغ هزینه شده را از شریک مطالبه یا به حساب شریک منظورم نماید. بدیهی است وکالت مذکور نافی تعهدات و مسئولیت‌های شریک نخواهد بود. ضمنا شریک مکلف است در صورت بروز خسارت به موارد بیمه شده، سریعا به بیمه‌گر و بانک/موسسه اعتباری اطلاع دهد.

 

ماده 22_ در صورتی که به تشخیص بانک/ موسسه اعتباری شریک و یا وثیقه گذاران و یا ضامن یا ضامنین از مفاد این قرارداد تخلف نمایند بانک/موسسه اعتباری می‌تواند نسبت به صدور اجرائیه جهت وصول مطالبات خود به طرفیت هر یک از اشخاص یاد شده اقدام نماید.

 

ماده 23_ مالک یا مالکین مورد وثیقه، متعهد و ملتزم می‌گردند که:

 

23-1_ از هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عین مورد وثیقه خودداری نمایند.

 

23-2_ بدون موافقت بانک/موسسه اعتباری در موارد وثیقه تغییری ایجاد ننمایند و از انجام هر اقدامی که موجب نقصان بههای موارد وثیقه باشد، خودداری نمایند.

 

23-2_ در صورتی که در مورد وثیقه علاوه بر مستحدثات، تاسیسات و تجهیزات فعلی مستحدثات و تاسیسات و تجهیزات دیگری اضافه شود جزء موارد وثیقه خواهد بود.

 

23-4_ در صورتی که قبل از فک این سند تمام یا قسمتی از موارد وثیقه در معرض اجرای طرح‌های موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری و امثال آن قرار گیرد/موسسه اعتباری، قائم مقام وکیل بلا عزل و وصی بعد از فوت مالک یا مالکین مورد وثیقه است که کلیه تشریفات قانونی را انجام دهد و با امضاء اسناد و دفاتر مربوط، وجوهی را که از طرف موسسه ذی‌ربط در قبال تملک تمام یا قسمتی از موارد وثیقه پرداخت خواهد شد، به صورت نقدی یا قسطی دریافت کند و پس از کسر و احتساب هزینه‌های متعلقه، مطالبات خود را از محل باقی مانده وجه وصول نماید.

 

هرگاه بهای ملک، در صندوق ثبت یا دادگستری سپرده شده، بانک/موسسه اعتباری حق دریات وجوه سپرده را به میزان هزینه‌های متعلقه و مطالبات خود خواهد داشت. در صورتی که وجوه وصول شده و یا موارد وثیقه موضوع این بند تکافوی مطالبات بانک/ موسسه اعتباری را ننمایند، شریک متعهد گردید تمامی بدهی‌های خود را بنا به تشخیص بانک/موسسه اعتباری به بانک/موسسه اعتباری فورا بپردازد.

 

23-5_ قبل از انتقال منافع مورد وثیقه تحت هر عنوان از بانک/موسسه اعتباری تاییدیه اخذ نمایند.

 

23-6_ در صورتی که مورد وثیقه به تملک بانک/موسسه اعتباری در آید محل مورد وثیقه را تخلیه و تحویل بانک/ موسسه اعتباری نمایند. در غیر این صورت به استناد مفاد این قرارداد و نیز سند انتقال اجرایی بانک/ موسسه اعتباری و نیز می‌تواند از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک مورد انتقال را تخلیه و تصرف نماید.

 

ماده 24_ کلیه وکالت های تفویضی به بانک/ موسسه اعتباری و نیز تمامی شرایط قرارداد حاضر ضمن عقد خارج لازم برای طرفین معین است و با سلب حق عزل و ضم وکیل، امین و غیره و سلب حق اجرای مورد وکالت توسط موکل می‌باشد.

 

25_ شریک و وثیقه‌گذاران قبول نمودند در صورتی که بانک/ موسسه اعبتاری مطالبات این قرارداد را به اشخاص دیگر منتقل کند، تضمینات و وثایق این قرارداد به تعهدات لاحق نیز منتقل شده و کماکان بابت تعهدات انتقال یافته در رهن و وثیقه، باقی باشد.

 

ماده 26_ شریک/ضامنین قبول نمودند بانک/موسسه اعتباری می‌تواند هرگونه داده و اطلاعات ایشان را در اختیار شرکت سنجش اعتبار مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد.

 

ماده 27_ کلیه هزینه‌های مربوط ه ثبت قرارداد حاضر از جمله حق‌الثبت و حق‌التحریر، بدون حق و رجوع به بانک/موسسه اعتباری، کلا به عهده شریک است.

 

ماده 28_ این قرارداد براساس توافق طرفین و مطابق ماده 15 « قانون عملیات بانکی بدون ربا» و اصلاحات و الحاقات قانونی آن و ماده (7) «قانون تسهیل اعطای تسهیات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها» بدون آنکه طرفین در مفاد آن اختلافی داشته باشد، لازم‌الاجرا بوده و تابع مفاد «آیین نامه اجرایی اسناد رسمی لازم‌الاجرا » می‌باشد و تمامی امضاء‌کنندگان قبول نمودند که که کلیه مندرجات قرارداد را پذیرفته و نسبت به آن هیچگونه اختلافی ندارند و شریک، ضامن/ضامنین و وثیقه‌گذاران حق هرگونه ایراد و اعتراضی را نسبت به اقدامات اجرایی بانک/موسسه اعتباری برای وصول مطالبات خود و ایفای تعهدات شریک در هر مرحله از عملیات اجرایی از طریق مراجع ثبتی و سایر مراجع ذی‌صلاح از خود سلب و اسقاط نمودند.

 

این قرارداد در 28 ماده و 9 تبصره تنظیم و به رئیس کامل بانک/موسسه اعتباری، شریک ضامنین و وثیقه‌گذاران رسید و ایشان ضمن اقرار به اطلاع و آگاهی از مفاد این قرارداد و پذیرش تبعات حقوقی و قانونی ناشی از آن، به امضای تمامی آن مبادرت نمودند و یک نسخه از این قرارداد به هر یک از آنها تسلیم گردید.

تاریخ خبر: ۱٣۹۲/٠٦/٣٠ ۱٤:۲۲:۲۹

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!