پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

اخبار موسسه مالی واعتباری کوثر

انتصاب جدید در موسسه اعتباری کوثر

خبرهای بانکی ـ طی حکمی از سوی دکتر عیسی رضایی مدیرعامل موسسه، سیدمحمد اکبرالسادات به عنوان جانشین معاون اعتبارات و بازاریابی موسسه اعتباری کوثر منصوب شد.

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده صاحبان سهام موسسه اعتباری کوثر

خبرهای بانکی ـ شركت اعتباری کوثر مرکزی(سهامي عام ) به شماره ثبت 434259 و شناسه ملي10320849582 بدینوسیله از كليه سهامداران محترم شركت اعتباری کوثرمرکزی(سهامي عام) دعوت می نماید تا در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مربوط به سال مالي منتهي به 1395/12/29 که ساعت 15 روز یک شنبه مورخ 1396/12/20 در سالن همایش هتل بزرگ سیمرغ واقع در خیابان ولیعصر پایین تر از پارک ساعی نبش کوچه دلبسته –شماره 1096 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.